3 juli 2019

CDH 25 juni terugkoppeling

Het CDH is het dagelijks bestuur van het waterschap en is belast met de dagelijkse gang van zaken voornamelijk op basis van door het algemeen bestuur vastgesteld beleid.

Iedere veertien dagen vergadert het dagelijks bestuur. Van die vergadering wordt een verslag gemaakt en over de besluiten wordt actief gecommuniceerd via de terugkoppeling, die enkele dagen na de vergadering verschijnt op de website en wordt toegezonden aan het algemeen bestuur.

In de vergadering van 25 juni 2019 zijn de volgende besluiten genomen.

  1. Wijziging legger wateren 2019.

Voorstel:

Het voorstel is om de leggerwijzigingen 2019 aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen over het beheergebied van Waterschap Rivierenland, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.

Besluit:

Het CDH heeft conform het advies besloten

Context:

Het waterschap is verantwoordelijk voor een goed waterbeheer in haar werkgebied. Daarvoor zijn regels opgesteld waaraan de bewoners zich moeten houden. Deze regels heten de Keur.

Die regels zijn pas van toepassing als duidelijk is vastgelegd waar een waterstaatswerk ligt, welke vorm het heeft en welke afmetingen en wie moet zorgen voor onderhoud. Jaarlijks controleert het waterschap of voldaan is aan de regels uit de Keur door een rondgang. Dit heet de schouw.

Door het jaar heen worden waterstaatswerken gewijzigd op basis van verleende vergunningen of meldingen (wanneer er geen vergunning nodig is) of ook door dat het waterschap in projecten wijzigingen aanbrengt.

Het waterschap is verplicht de wijzigingen vast te leggen en dat doet zijn in de zogenaamde legger. Zodra de legger is vastgesteld gelden de regels uit de Keur.

Het CDH heeft in haar vergadering de legger wateren gewijzigd door 5000 mutaties te verwerken, allemaal afkomstig dus van vergunningen, meldingen of eigen projecten.

Vervolgproces:

Door het besluit van het CDH zijn de 5000 mutaties verwerkt maar zijn de Keurregels nog niet direct van toepassing. Eerst krijgen de burgers de kans hierop te reageren tot 10 september 2019, daarna reageert het CDH op de reacties en op 1 oktober 2019 wordt dan de uiteindelijke legger vastgesteld. Deze treedt dan op 12 oktober 2019 in werking. Dat is ruim voordat de volgende rondgang gaat plaatsvinden om te kijken of alles in orde is.

Wie neemt de uiteindelijke beslissing?:

Het CDH is bevoegd de uiteindelijke beslissing te nemen, omdat het om niet beleidsmatige aanpassingen gaat.

Portefeuillehouder:

Mathieu Gremmen

2.     Droogte 2018

Voorstel:

Kennis te nemen van

-          de landelijke evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018;

-          de kamerbrief over die landelijke evaluatie

-          de voor het waterschap Rivierenland relevante aandachtspunten uit de kamerbrief en evaluatie

Besluit:

Conform advies besloten

Context:

In 2018 was het extreem mooi maar ook zeer warm weer. Dat leidde tot watertekort en droogte en dat is slecht voor onder andere de agrariërs en de natuur. Het waterschap heeft toen de crisisorganisatie in werking gesteld en extra maatregelen genomen om het gebied zo goed mogelijk van water te voorzien. Alles wat het waterschap toen heeft gedaan is geëvalueerd en door het dagelijks bestuur op 27 november vastgesteld. Maar het droogteprobleem deed zich niet alleen in Rivierenland voor. Het was in het gehele land droog. Daarom heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de droogte landelijk geëvalueerd en de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. De landelijke evaluatie ging vooral over de samenwerking tussen allerlei betrokken instanties, de overlegstructuur en de besluitvormingsstructuur.

Het CDH heeft nu kennisgenomen van die evaluatie en bekeken welke punten ook voor Rivierenland aandacht behoeven.

Vervolgproces:

Het waterschap werkt aan informatiedeling met andere partijen via een geautomatiseerd systeem, LCMS en dat werkt goed. Maar er kunnen nog meer partijen van dat systeem gebruik maken. Ook een landelijk punt was de aandacht voor voldoende personeel. Je maakt tijdens zo'n crisis lange dagen gedurende een lange periode. Bij ons waterschap was er geen probleem met de bezetting maar het is wel een aandachtspunt bij langdurige crises. Het waterschap is bezig de crisisorganisatie toekomstbestendig te maken en daarin zal dit punt meegenomen worden.

De afstemming van de inbreng in al deze overleggen vraagt aandacht.

Wie neemt de uiteindelijke beslissing?

De vertaling van de aandachtspunten is de verantwoordelijkheid van het CDH

Portefeuillehouder:

Co Verdaas

3.       Kostentoedeling

Voorstel:

Vaststellen het ontwerp van

-          De kostentoedelingsverordening watersysteembeheer Waterschap Rivierenland 2020 plus toelichting

-          De kostentoedelingsverordening wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2020 plus toelichting

De beide ontwerpen gedurende 9 weken ter inzage te leggen voor inspraak.

Besluit:

Conform advies besloten

Context:

De kosten die het waterschap maakt om haar taak uit te voeren worden verdeeld over de categorieën waaraan een heffing wordt opgelegd, zoals ingezetenen (inwoners), landeigenaren, natuurterreinbeheerders etc. Dat moet één keer per vijf jaar worden herzien. Nu is dit pas vorig jaar gebeurd, maar er zijn redenen om dat weer te doen. Dat zijn 2 gerechtelijke uitspraken. Eén gaat over het begrip "verharde openbare weg" en het andere over het niet mogen heffen van belasting in een gebied waar alleen het rijk verantwoordelijk is, bijvoorbeeld de grote rivieren. Het waterschap heeft daar geen taak.

Beide uitspraken hebben consequenties en dus moeten de kosten opnieuw verdeeld worden.

Vervolgproces:

Voor degenen die het betreft volgt nu inspraak voordat op 29 november 2019 het algemeen bestuur een definitief besluit neemt over het toerekeningspercentage.

Wie neemt de uiteindelijke beslissing?:

Het Algemeen Bestuur besluit op 29 november 2019  en houdt daarbij rekening met de inspraakreacties.

Portefeuillehouder:

Goos den Hartog

4.       Overigen

  • Heemraad Mathieu Gremmen is gevraagd om tijdelijk voorzitter te zijn van Park Lingezegen in de periode waarin de beheerorganisatie vorm gaat krijgen. Mathieu Gremmen gaat op dit verzoek in en heeft aangegeven dit tot einde 2019 te doen.
  • Op vrijdag 5 juli wordt de jaarlijkse Duits-Nederlandse Hoogwaterconferentie ‘Water zonder Grenzen’ gehouden in het Huis der Provincie in Arnhem. Sinds 1997 werken Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in de Arbeitsgruppe Hochwasser samen aan grensoverschrijdende bescherming tegen hoogwater.
  • De dijkgraaf is gevraagd lid te worden van het dagelijks bestuur van de STOWA. 

Dit zijn de besluiten van het CDH van 25 juni 2019. Het is een vertaling van de besluiten en heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de medewerkers van het bestuurssecretariaat.