Partiële herziening peilbesluiten 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

-              In te stemmen met partiële herziening van het peilbesluit Alblasserwaard voor de peilgebieden NDW035 (Streefkerk Noord) en NDW019 (Sliedrecht);

-              in te stemmen met partiële herziening van het peilbesluit Alm & Biesbosch voor de peilgebieden NOW001 (Steurgat), NOW002-NOW008 (Noordwaard), LHA301 en LHA302 (Babyloniënbroek) en LHA334 en LHA336 (Wijk en Aalburg);

-              in te stemmen met partiële herziening van het peilbesluit Tiel en Lek & Tiel voor de peilgebieden LL065 (De Geeren), LL052 (Onderbemaling Van Driel), TLW005/055/060/061/062/067/068 (Nieuwe Zuiderlingedijk) en TLW007/030/106 (Tiel);

-              in te stemmen met partiële herziening van het streefpeilbesluit Over-Betuwe voor het peilgebied OVB180 (Waterrijk Oost);

-              in te stemmen met het inspraakverslag en de beantwoording van de zienswijze van de provincie Noord-Brabant.

Voorbereidingskrediet  projecten Optimalisatie slibgisting rwzi Tiel en centralisatie regio Noord

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 750.000,-- (bruto = netto) beschikbaar te stellen om invulling te geven aan de voorbereiding van de projecten “Optimalisatie slibgisting rwzi Tiel” en “Centralisatie regio Noord”

Aanvraag uitvoeringskrediet voor renovatie 5 gemalen

Ter uitwerking van het Meerjarenplan “Renovatie en automatisering stuwen en gemalen” wordt besloten voor de renovatie van de gemalen  Startstraat te Gameren en de Vlinder te Deil  een krediet beschikbaar te stellen van bruto  € 2.028.000,-- (netto € 2.000.000,--)

Project voor de opvolger van Fliwas

Kennisgenomen wordt van het voorgenomen besluit van de DR om een toekomstvaste opvolger van het pakket Fliwas (het informatie- en waarschuwingssysteem voor calamiteiten rond (dreigend) hoog water) te realiseren en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 270.000,--

Herinrichting dijkversterking

Besloten wordt:

In te stemmen met inwerkingtreding van de nieuwe organisatie voor dijkversterking met ingang van 1 februari 2016;

-              Vast te stellen het sturingsmodel voor het programma HWBP en de voorkeursvariant voor positionering van de taken van het programmabureau in de lijnorganisatie en kennis te nemen van de overlegstructuur, met evaluatie hiervan in 2020

-              In te stemmen met herplaatsing van de medewerkers van het programmabureau volgens de “ was-wordt” lijst met ingang van 1 februari 2016;

-              Kennis te nemen van koppeling van IPM rollen aan het generiek functieboek op programmaniveau en projectniveau;

-              Vast te stellen het functieprofiel voor de programmanager dijkversterking en in te stemmen met waardering van deze functie in schaal 13 conform het advies van de Human Capital Group;

-              Vast te stellen het persoonsgebonden functieprofiel voor de directeur innovatie; de waardering van deze functie is ongewijzigd;

-              In te stemmen met de zevende wijziging van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling en het mandaatregister waterschap Rivierenland 2011;

-              Kennis te nemen van het openstellen van de vacature voor een plaatsvervangend programmamanager vanaf 1 februari 2016 tot 1 juli 2018. De DR heeft hiervoor tijdelijk 1 fte formatie beschikbaar gesteld, uitgaande van volledige kostendekking door het landelijke programmabureau HWBP.

Evaluatie lekkage Molenkade hoge boezem Overwaard

De evaluatie van de lekkage  in de kade van de Hoge Boezem in Kinderdijk die ontstond in de nacht van 1 december 2015 als gevolg van graverij van mollen en muskusratten wordt voor kennisgeving aangenomen; besloten wordt de geformuleerde leerpunten over te nemen en de uitvoering van de verbeterpunten op te dragen aan de betreffende functionaris.

Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW)

Besloten wordt:

-              de tekst van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) per 1 januari 2016 voor WSRL vast te stellen;

-            voor zover nodig een (gedeeltelijke) voorziening te vormen voor het Persoonsgebonden Basis Budget ten laste van het resultaat 2015 bij het vaststellen van de jaarrekening 2015.