14 augustus 2018

Vaststellen ontwerpbesluit tot wijziging legger wateren 2018

Besloten wordt de leggerwijzigingen 2018 aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen. Het betreft ca. 5.500 wijzigingen die het gevolg zijn van o.a. vergunningen en meldingen op grond van de keur en door WSRL uitgevoerde eigen projecten.

Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant 

Besloten wordt:

-              in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant;

-              de voorzitter van Noord-Brabantse Waterschapsbond te mandateren voor het ondertekenen van deze zienswijze mede namens Waterschap Rivierenland;

-              het Algemeen Bestuur hierover te informeren.

Beslissing op twee bezwaren

Besloten wordt, conform het advies van de commissie Awb, de bezwaren tegen:

a.            Een verleende watervergunning voor het plaatsen van 2 schuttingen in Enspijk,

b.            Het weigeren van een watervergunning voor het samenvoegen, wijzigen en behouden van een woning in Gorinchem, 

ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten in stand te laten.

Uitvoeringskrediet renovatie gemaal Maurikse Wetering

Besloten wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 485.000,-- (bruto=netto) voor de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden aan gemaal Maurikse Wetering.

Scope-aanpassingen, VKA en aanmeldingsnotitie MER van het dijkversterkingsproject Vianen (HWBP)

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de voorgestelde scope aanpassingen naar een integrale dijkversterking van 925 m;

2.            In te stemmen met het voorgestelde voorkeursalternatief (VKA) voor een piping- en stabiliteitsscherm over de gehele lengte van het te versterken dijktraject;

3.            Kennis te nemen van de conclusie dat een Milieueffectrapport (MER) voor de voorziene dijk¬versterking bij Vianen niet noodzakelijk is.

Algemene voorwaarden

Besloten wordt:

1.            Vast te stellen de volgende algemene voorwaarden en gebruik te maken van deze voorwaarden per 1 juli 2018:

- Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden diensten 2018 (AWVODI-2018);

- Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden leveringen 2018 (AWIV-2018));

- Algemene Rijksvoorwaarden bij IT overeenkomsten (ARBIT-2018);

- Algemene voorwaarden voor de inhuur van personeel (AVIP-2018).

2.            In te trekken per 1 juli 2018: AWVODI-2016, AWIV-2016, AWBIT-2016 en AVIP-2016.

Waterschapsverkiezingen 2019

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de in dit voorstel beschreven werkwijze voor de organisatie van de verkiezingen en de uitwerking daarvan opdragen aan de Stuurgroep Verkiezingen;

2.            Een stembureau in te stellen onder voorzitterschap van de dijkgraaf conform de voorgestelde bezetting en plaatsvervanging;

3.            Aan het Algemeen Bestuur (vergadering 28-09-2018) voor te stellen Tiel als vestigingsplaats aan te wijzen voor het stembureau;

4.            Vooruitlopend op punt 3 de kamer van de dijkgraaf in het centrale kantoor van WSRL te Tiel als ruimte voor het stembureau aan te wijzen, met de mogelijkheid tot uitwijk naar één van de beschikbare vergaderlocaties in het waterschapskantoor;

5.            Het Algemeen Bestuur (vergadering 28-09-2018) te informeren over de ondersteuning door de Unie van Waterschappen (o.a. communicatiecampagne en stemhulp) en communicatieaanpak van Waterschap Rivierenland;

6.            De voorzitter van het stembureau mandaat te geven om de benodigde formulieren en modellen voor de verkiezingen vast te stellen (voor zover dit landelijk niet is geregeld);

7.            Net als bij de vorige verkiezingen, beperkt ondersteuning te bieden aan belangengroeperingen.

Ontwerp-kostentoedelingsverordeningen (watersysteembeheer/wegenbeheer) Waterschap Rivierenland 2019

Besloten wordt het ontwerp vast te stellen van de kostentoedelingsverordeningen watersysteembeheer en wegenbeheer Waterschap Rivierenland 2019 plus toelichting en de beide ontwerpen gedurende een periode van negen weken ter inzage te leggen voor inspraak.

(Strategische) grondaankoop in de gemeente Werkendam

Besloten wordt over te gaan tot aankoop van een perceel in de gemeente Werkendam met een grootte van ca. 5 ha, dat gedeeltelijk (2,7 ha) zal worden ingezet voor het realiseren van een waterberging en gedeeltelijk (2,3 ha) zal worden aangemerkt als een strategische grondaankoop.