22 augustus 2017

Ontwerp-begrotingswijziging 2017 Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld  een positieve zienswijze in te dienen.

Perspectief Groene Hart

Besloten wordt kennis te nemen van het perspectief Groene Hart en de aanbiedingsbrief zoals deze door de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart is verstuurd; Ingestemd wordt met de gezamenlijke reactie namens de waterschappen in het Groene Hart.

Vaststellen ontwerpbesluit tot wijziging legger wateren 2017

Besloten wordt de leggerwijzigingen 2017 aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen.

Herziening streefpeilenplan Linge (inclusief peilbesluit Zederikboezem)

Ingestemd wordt met het ontwerp-streefpeilenplan Lingesysteem; dit ontwerp-streefpeilenplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd en gedurende de periode van 30 juni tot 10 augustus 2017 zullen twee voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden.

Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld:

-              In te stemmen met de Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs (looptijd 2017-2021);

-              Deze regeling voor Rivierenland-Zuid per 15-10-2017 open te stellen en in werking te laten treden;

-              Voor Rivierenland-Zuid een (bruto) krediet van € 250.000,--beschikbaar te stellen (netto € 125.000,-- i.v.m. subsidie);

-              In te stemmen met mandatering van de openstelling en inwerkingtreding voor Rivierenland-Noord naar het CDH.

Het doel van de stimuleringsregeling is om innovaties op het gebied van waterbesparing in de agra¬rische praktijk te stimuleren zodat toepassing en innovatie van waterbesparende maatregelen wordt bevorderd. Uiteindelijk doel is dat er minder water uit het hoofdwatersysteem van het water¬schap wordt onttrokken in droge perioden en de zelfredzaamheid van agrariërs bij droogte is vergroot.

Verruiming gebruiksmogelijkheden van wateren en beschermingszones door aanpassing van beleidsregels en algemene regels en het afschaffen van de meldplicht in een aantal algemene regels

Besloten wordt:

1)            De algemene toetsingscriteria en de Beleidsregels 5.1, 5.5, 5.6 en 5.8 behorende bij Keur Waterschap Rivierenland 2014  te wijzigen;

2)            de algemene regels WK4, WK6, WT1, WT5, WT6, WT7, WT10, WT12, WT13, WT15 en WT16 behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014  te wijzigen;

3)            dit besluit conform artikel 1, eerste lid, onder c van de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010 van¬wege de geringe aard en belang niet voor inspraak open te stellen.

Beslissing op bezwaar van de heer Spijker

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Spijker te Giessenburg tegen het besluit om watervergunning te verlenen aan de heer Commijs voor het realiseren van beschoeiing met botenhelling langs de Giessen nabij de Slingelandseweg te Giessenburg op alle punten ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar  van Rijppaert & Peeters Advocaten namens de heer en mevrouw Van de Lande

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van Rijppaert & Peeters Advocaten namens de heer en mevrouw Van de Lande te Dussen tegen het besluit tot afwijzing van het verzoek tot handhaving vanwege enkele overtredingen van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Opstart van verbeterprojecten Informatievoorziening en ICT

Ingestemd wordt met bekostiging van diverse onderzoeken en studies t.b.v. informatievoorziening en ICT  voor een bedrag van  € 250.000,-- uit de post onvoorzien. Het betreft verbeterprojecten  die te maken hebben met de toekomstgerichte ontwikkelslag van de informatievoorziening, zoals het ontwikkelen van een IV/IT visie, met daaraan gekoppeld een sourcingstrategie, een toekomstbestendige documentaire informatievoorziening en een project dat zich richt op het ketengericht werken.

Actieplan Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Green Deal Duurzaam GWW

Besloten wordt tot het vaststellen van het Actieplan 2017-2018 Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, geïntegreerd met de Green Deal Duurzaam GWW.  In dit actieplan staat beschreven op welke wijze  WSRL de ambities uit het Manifest MVI, en de Green Deal Duurzaam GWW in 2017 en 2018 gaat vormgeven.

Heeft u gevonden wat u zocht?