13 december 2018

Herziening Peilbesluiten Lek en Linge en Tielerwaard

Ingestemd wordt met het ontwerp-peilbesluit Lek en Linge en met het ontwerp-peilbesluit Tielerwaard en besloten wordt beide ontwerp-besluiten gedurende 6 weken ter inzage te leggen en gedurende deze periode een voorlichtingsavond te houden..

De huidige peilbesluiten zijn na 10 jaar aan herziening toe en deze herziening heeft tot doel de waterpeilen opnieuw te onderzoeken en optimaal af te stemmen op de huidige en toekomstige functies.

Evaluatie watertekort van vrijdag 6 juli t/m 14 september 2018

Besloten wordt de evaluatie vast te stellen  en in te stemmen met de verbeterpunten.  Op basis van deze evaluatie zal een bestuurlijke samenvatting ten behoeve van het Algemeen Bestuur worden gemaakt.

Aanpassing bijlage factsheet  nrs. 5 en 11 van de Stimuleringsregeling waterbesparende  maatregelen agrariërs

Ingestemd wordt met de aanpassing van de factsheets 5 en 11 van de Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs. Deze regeling, vastgesteld door het AB op 29 september 2017, beoogt investeringen in innovatieve waterbesparende technieken in de landbouw, die bijdragen aan het besparen van het gebruik van oppervlaktewater door agrariërs, en het vergroten van de zelfvoorzienendheid van de landbouw  te stimuleren door het, onder bepaalde voorwaarden, verstrekken van subsidie. Als gevolg van nadere inzichten ten aanzien van druppelirrigatie is het wenselijk om de in factsheet 5 (druppelirrigatie) en factsheet 11 (sensing en beslissingsondersteunend systeem) opgenomen subsidievergoeding aan te passen.   

Verlenging en verbreding A15

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met ontwerp en uitvoering en kosten-toebedeling van de dijkverbetering kruising A15 en Rijndijk zoals verwoord in de rapportage "Dijkverbetering kruising A15 - Rijndijk;

2.            In te stemmen met het concept van de "Bestuurs¬overeen-komst ViA15 contractfase";

3.            In te stemmen met het concept van de "Uitvoerings-overeenkomst waterschap Rivierenland";

4.            In te stemmen met het concept van de "Bestuurs¬over-eenkomst "Watergang en natuurcompensatie Lingezegen";

5.            Heemraad Den Hartog volmacht te verlenen/machtigen om de "Bestuursovereenkomst ViA15 contractfase", de "Uit-voeringsovereenkomst Waterschap Rivierenland" en de "Bestuurs¬overeenkomst "Watergang en natuur¬compensatie Lingezegen" te ondertekenen.

Protocol personeelsvolgsystemen Waterschap Rivierenland 2018

Besloten wordt het Protocol personeelsvolgsystemen Waterschap Rivierenland  2018 vast te stellen.In dit protocol is vastgelegd welke personeelsvolgsystemen het waterschap heeft en waarvoor ze worden gebruikt. Personeelsvolgsystemen maken het mogelijk om het gedrag en de prestaties van werknemers tijdens het arbeidsproces te registreren, om daar conclusies aan te verbinden. Geen van de systemen die bij WSRL in gebruik zijn wordt gebruikt om personeel heimelijk te controleren, maar dienen andere doelen die volgen uit wettelijke verplichtingen of het gevolg zijn van de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.