Vaststellen ontwerpbesluit tot wijziging legger

Besloten wordt de leggerwijzigingen 2016 aan de waterstaatkundige  infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, in ontwerp vast te stellen en ter inzage te leggen. Het gaat hier met name om de wijzigingen die het gevolg zijn van het besluit tot het harmoniseren van de legger wateren en de ontpoldering van de Noordwaard. Daarnaast zijn de reguliere wijzigingen aan het watersysteem als gevolg van o.a. vergunningen en meldingen op grond van de keur en door het waterschap uitgevoerde eigen projecten verwerkt in ontwerplegger.

Deelname pilots regionale energiestrategie in de regio West-Brabant en in de regio Drechtsteden

Ingestemd wordt met  deelname aan de pilots regionale energiestrategie in de regio West Brabant en de regio Drechtsteden en besloten wordt heemraad. Roorda of haar vervanger te mandateren voor de ondertekening van een overeenkomst waarin de regionale partijen hun commitment voor deelname aan de pilot regionale energiestrategie vastleggen.

Vervolgstappen naar aanleiding van het rapport “Zover het eigen instrumentarium reikt”

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van het rapport 'Zover het eigen instrumentarium reikt';

2.            in te stemmen met de vaststelling en verspreiding van het rapport door GS-NBWB;

3.            in te stemmen met de aanbevelingen van de Brabantse waterschappen voor het indienen van een zienswijze door de Unie van Waterschappen op de ontwerp-AMVB's voor uitvoering van de Omgevingswet;

4.            in te stemmen met een nadere bespreking van de inzet van instrumentarium in de tweede helft van 2016.

 Uit monitoringonderzoeken blijkt dat de gezamenlijke inzet van Rijk en regionale overheden in Nederland niet zal resulteren in het tijdig realiseren van alle KRW-doelen. Dit ondanks het feit dat met bestaand instrumentarium al veel is bereikt. De provincie Noord-Brabant en de Brabantse water-schappen hebben daarom aan onderzoekers van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht (o.a. Bastmeijer, Van Rijswick) gevraagd nader inzicht te geven in hun verplichtingen en mogelijkheden om probleemstoffen 'aan te pakken'. Daarbij kijkend naar de huidige situatie én anticiperend op de toekomstige bevoegdheidsverdeling en het instrumentarium in de Omgevingswet.

Intentieovereenkomst samenwerking WSRL en gemeente Nijmegen dijkversterking en ontwikkelplannen Hof van Holland, Woenderskamp en Vossenpels Zuid-Zuid

Ingestemd wordt met de intentieovereenkomst tussen WSRL en de gemeente Nijmegen inzake de waterkering Oosterhoutsedijk en Bemmelsedijk (onderdeel van het project dijkversterking Wolferen-Sprok) en de ontwikkelplannen Hof van Holland, Woenderskamp en Vossenpels Zuid-Zuid. Het betreft afspraken over de wijze van samenwerken in het kader van de dijkversterking Wolferen-Sprok en de ontwikkelplannen, met name over mogelijke oplossingen, de planning en de kostenverdeling.

Planschadeovereenkomst WSRL en de gemeente Papendrecht inzake het verlengen van de fietsbrug (Matenasche Scheidkade) over de A15 in de gemeente Papendrecht

Ingestemd wordt met de planschadeovereenkomst in kader van de verlenging brug Matenasche Scheidkade te Papendrecht en besloten wordt heemraad Den Hartog te machtigen om namens het college van dijkgraaf en heemraden de planschadeovereenkomst te ondertekenen.

Plan van aanpak verkenningsfase dijkverbetering Neder-Betuwe binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld de artikelen 14 en 17 van de Verordening schadevergoeding Waterschap Rivierenland te wijzigen. Het doel van deze wijziging is aansluiten bij de landelijke praktijk.

Beslissing op bezwaar van de heer Punt van ’t Schoutenhuis B.V. namens Ridderrlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Punt van ’t Schoutenhuis B.V. namens zijn opdrachtgever Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, tegen het besluit om een preventieve last onder dwangsom op te leggen in het kader van de onderhoudsplicht van de Keur ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar van de heer Gijsbers te Winssen

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen het besluit waarbij verbeurde dwangsommen zijn ingevorderd ongegrond te verklaren. Tot invordering werd overgegaan, nadat geconstateerd was dat bezwaarde de overtreding, t.w. het niet in acht nemen van de in de vergunning opgenomen maten van de te verbreden watergang  alsmede de minimale afmeting van de duikers, niet had beëindigd.