Vaststellen ontwerpbesluit tot wijziging legger

Besloten wordt de leggerwijzigingen 2016 aan de waterstaatkundige 
infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, in ontwerp vast
te stellen en ter inzage te leggen. Het gaat hier met name om de wijzigingen die
het gevolg zijn van het besluit tot het harmoniseren van de legger wateren en de
ontpoldering van de Noordwaard. Daarnaast zijn de reguliere wijzigingen aan het
watersysteem als gevolg van o.a. vergunningen en meldingen op grond van de keur
en door het waterschap uitgevoerde eigen projecten verwerkt in ontwerplegger.

Deelname pilots regionale energiestrategie in de regio West-Brabant en in de
regio Drechtsteden

Ingestemd wordt met  deelname aan de pilots regionale energiestrategie in de
regio West Brabant en de regio Drechtsteden en besloten wordt heemraad. Roorda
of haar vervanger te mandateren voor de ondertekening van een overeenkomst
waarin de regionale partijen hun commitment voor deelname aan de pilot regionale
energiestrategie vastleggen.

Vervolgstappen naar aanleiding van het rapport “Zover het eigen
instrumentarium reikt”

Besloten wordt:

1.            Kennis te nemen van het rapport 'Zover het eigen
instrumentarium reikt';

2.            in te stemmen met de vaststelling en verspreiding van het
rapport door GS-NBWB;

3.            in te stemmen met de aanbevelingen van de Brabantse
waterschappen voor het indienen van een zienswijze door de Unie van
Waterschappen op de ontwerp-AMVB's voor uitvoering van de Omgevingswet;

4.            in te stemmen met een nadere bespreking van de inzet van
instrumentarium in de tweede helft van 2016.

 Uit monitoringonderzoeken blijkt dat de gezamenlijke inzet van Rijk en
regionale overheden in Nederland niet zal resulteren in het tijdig realiseren
van alle KRW-doelen. Dit ondanks het feit dat met bestaand instrumentarium al
veel is bereikt. De provincie Noord-Brabant en de Brabantse water-schappen
hebben daarom aan onderzoekers van de Universiteiten van Tilburg en Utrecht
(o.a. Bastmeijer, Van Rijswick) gevraagd nader inzicht te geven in hun
verplichtingen en mogelijkheden om probleemstoffen 'aan te pakken'. Daarbij
kijkend naar de huidige situatie én anticiperend op de toekomstige
bevoegdheidsverdeling en het instrumentarium in de Omgevingswet.

Intentieovereenkomst samenwerking WSRL en gemeente Nijmegen dijkversterking
en ontwikkelplannen Hof van Holland, Woenderskamp en Vossenpels Zuid-Zuid

Ingestemd wordt met de intentieovereenkomst tussen WSRL en de gemeente
Nijmegen inzake de waterkering Oosterhoutsedijk en Bemmelsedijk (onderdeel van
het project dijkversterking Wolferen-Sprok) en de ontwikkelplannen Hof van
Holland, Woenderskamp en Vossenpels Zuid-Zuid. Het betreft afspraken over de
wijze van samenwerken in het kader van de dijkversterking Wolferen-Sprok en de
ontwikkelplannen, met name over mogelijke oplossingen, de planning en de
kostenverdeling.

Planschadeovereenkomst WSRL en de gemeente Papendrecht inzake het verlengen
van de fietsbrug (Matenasche Scheidkade) over de A15 in de gemeente Papendrecht

Ingestemd wordt met de planschadeovereenkomst in kader van de verlenging brug
Matenasche Scheidkade te Papendrecht en besloten wordt heemraad Den Hartog te
machtigen om namens het college van dijkgraaf en heemraden de
planschadeovereenkomst te ondertekenen.

Plan van aanpak verkenningsfase dijkverbetering Neder-Betuwe binnen het
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 september 2016 worden voorgesteld de
artikelen 14 en 17 van de Verordening schadevergoeding Waterschap Rivierenland
te wijzigen. Het doel van deze wijziging is aansluiten bij de landelijke
praktijk.

Beslissing op bezwaar van de heer Punt van ’t Schoutenhuis B.V. namens
Ridderrlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
van de heer Punt van ’t Schoutenhuis B.V. namens zijn opdrachtgever Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht, tegen het besluit om een preventieve last
onder dwangsom op te leggen in het kader van de onderhoudsplicht van de Keur
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Beslissing op bezwaar van de heer Gijsbers te Winssen

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar
tegen het besluit waarbij verbeurde dwangsommen zijn ingevorderd ongegrond te
verklaren. Tot invordering werd overgegaan, nadat geconstateerd was dat
bezwaarde de overtreding, t.w. het niet in acht nemen van de in de vergunning
opgenomen maten van de te verbreden watergang  alsmede de minimale afmeting van
de duikers, niet had beëindigd.