4 januari 2018

Herziening peilbesluit Bommelerwaard

Ingestemd wordt met het ontwerppeilbesluit Bommelerwaard; dit ontwerpbesluit wordt in de periode december 2017/januari 2018 gedurende  6 weken ter inzage gelegd en tijdens deze periode zal een voorlichtingsavond worden gehouden.

Instemmen en ondertekenen overkoepelende  bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding Rijksweg A27

Besloten wordt in te stemmen met het concept van de “Overkoepelende bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding van de Rijksweg 27 voor het gedeelte tussen Houten en Hooipolder” en heemraad Den Hartog te mandateren om deze overeenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Uitvoeringsovereenkomst aanleg riolering glastuinbouw

Ingestemd wordt met het medeondertekenen door WSRL van de Uitvoeringsovereenkomst aanleg riolering glastuinbouw in de Bommelerwaard. Heemraad Gremmen krijgt mandaat om deze overeenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Bezwaarschrift van de heer Van der Hee te Streefkerk 

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de commissie Awb, het bezwaar van de heer Van der Hee gegrond te verklaren tegen het besluit  van 16 februari 2017 waarbij  de gevraagde watervergunning voor zover het betreft het aanbrengen van een steiger ter plaatse van Houthof 28 te Streefkerk is geweigerd. Dit besluit van 16 februari 2017 wordt ingetrokken en de desbetreffende vergunningaanvraag wordt alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

Krediet renovatie gemaal Maurikse Wetering

Besloten wordt ten behoeve van de voorbereiding van de renovatiewerkzaamheden aan gemaal Maurikse Wetering en revisie van krooshekreiniger incl. krooshekken (1e tranche uitvoering) een krediet beschikbaar te stellen van € 210.000,-- (bruto=netto).

Vaststelling ontwerp-projectplan Waterwet en aanmeldingsnotitie (m.e.r.-beoordeling) kadeverbeteringsproject Giessen-Noordeloos

Besloten wordt:

-              In te stemmen met de aanmeldingsnotitie (m.e.r.-beoordeling) voor het kadeverbeteringsproject Giessen- Noordeloos;

-              Het ontwerp-Projectplan Waterwet voor het kadeverbeteringsproject Giessen-Noordeloos met bijbehorende stukken (in ontwerp) vast te stellen.

KAM-Beleid

Besloten wordt tot vaststelling van de KAM-beleidsverklaring (Kwaliteit, Arbo en Milieu), waarmee herbevestigd wordt op welke manier WSRL zich inzet voor een gezonde en veilige werkomgeving voor haar medewerkers en een veilig en schoon leefgebied, voor zover gerelateerd aan de wettelijke taken.  

Goedkeuring voor het aangaan van een overeenkomst m.b.t. schadeloosstelling

Besloten wordt om een overeenkomst aan te gaan met de heer Damsteegt, Lekdijk 13 te Nieuw-Lekkerland over  een schadeloosstelling ten behoeve van het dijkverbeteringsproject Nieuw-Lekkerland-Groot Ammers (KIS).