21 februari 2019

Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Besloten wordt:

-       In te stemmen met het Convenant Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling, dat beoogt het samen werken aan een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap, het voortbestaan van agrarische bedrijven en nog betere zuivelproducten;

-              In te stemmen met de gevraagde bijdrage van € 10.000,-- voor 2019 en de middelen hiervoor beschikbaar stellen en voor wat betreft de jaren 2020 en 2021 maximaal € 10.000,-- per jaar op te nemen in de VJN 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2024;

-              Waarnemend dijkgraaf  Gremmen te mandateren voor ondertekening.

Beslissing op bezwaar tegen weigeren watervergunning voor het plaatsen en houden van een haag binnen de beschermingszone  van een B-water te Ooij

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit (weigering vergunning) in stand te laten.

Vervanging secretaris-directeur

Besloten wordt:

1.            De heer drs. H.C. Jongmans MPM met ingang van 1 februari 2019 eervol te ontheffen uit de functie van tweede loco secretaris-directeur;

2.            De vervanging van de secretaris-directeur door de heer J.J.M. Knoops MPM  als loco secretaris-directeur te continueren en de aanduiding "eerste" te laten vervallen;

3.            Mevrouw ir. Y.A.M. van der Meulen MPA met ingang van 1 februari 2019 te benoemen tot loco secretaris-directeur.

Aanstelling nieuwe leden, verlengen zittingstermijn zittende leden en uitbreiding van de gezamenlijke adviescommissie Awb met waterschap Hollandse Delta

Aan het Algemeen Bestuur zal op 22 februari 2019 worden voorgesteld:

-              In te stemmen met het ontslag van één commissielid van de gezamenlijke adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta;

-              In te stemmen met het aanstellen van twee nieuwe commissieleden voor een termijn van vier jaar;.

-              In te stemmen met het verlengen van de zittingstermijn van drie zittende leden voor een termijn van vier jaar;.

-              In te stemmen met uitbreiding van de gezamelijke adviescommissie Awb met Waterschap Hollandse Delta met twee extra leden (van zeven commissieleden naar negen commissieleden);

-              In te stemmen met het voorstel om alle commissieleden zowel als (vervangend) voorzitter en als lid aan te stellen.