14 juni 2018

Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 2017

Besloten wordt de Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 2017 vast te stellen en deze voortgangsrapportage toe te zenden aan GS van Zuid-Holland en Utrecht. Hierin wordt gerapporteerd over de toetsing en verbetering van regionale keringen.

Herontwikkeling locatie voormalige ijzergieterij Hardinxveld-Giessendam 

Besloten wordt:

-              In te stemmen met de concept intentieovereenkomst tussen waterschap en project¬ontwikkelaar voor het terugdringen van de geurcirkel van de RWZI Hardinxveld-Giessendam en een kleine aanpassing van het leggervlak in de legger waterkeringen;

-              Heemraad  Roorda te machtigen om deze intentieovereenkomst ter uitvoering van het besluit van het CDH, namens het waterschap, te ondertekenen;

-              In te stemmen met een wijziging van de legger waterkeringen door het aanpassen van het huidige leggervlak voor de zuidwesthoek van het plangebied, na aanpassing van de geurcirkel van de RWZI Hardinxveld-Giessendam;

-              In te stemmen met een wijziging van de legger waterkeringen door het aanpassen van het huidige leggervlak voor de zuidrand van het plangebied.

Aanvraag voorbereidingskrediet project “Zuivering glastuinbouw Bommelerwaard”  

Besloten wordt:

-              Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-- (bruto = netto) voor de realisatie van een zuiveringsfilter op rwzi Zaltbommel;

-              Een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-- (bruto = netto) voor het uitkeren van zakelijk recht-vergoedingen en notariskosten t.b.v. de door gemeente Zaltbommel aan te leggen hoofdleiding van de glastuinbouw.

Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Tiel in het kader van de dijkversterking StadTiel

Ingestemd wordt met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst, die bedoeld is om de planning en uitvoering van de projecten van de gemeente Tiel en WSRL op elkaar af te stemmen en hiervoor de benodigde capaciteit  te reserveren  ten behoeve van het HWBP project StadTiel.