Uitgangspunten dijkversterking in relatie tot rivierverruimingen

Ingestemd wordt met de volgende uitgangspunten voor dijkversterking in relatie tot rivierverruiming als nadere uitwerking van de nota Ontwerpuitgangspunten  primaire waterkeringen:

  1. De scopebepaling van een HWBP-dijkversterkingsproject als het moment te hanteren waarbij duidelijkheid moet zijn over de (toekomstige) rivierverruimingsmaatregelen, en de daarmee gepaard gaande waterstandsverlaging, waar het dijkversterkingsproject rekening mee moet houden;
  2. Bij de dijkversterking in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma geen adaptieve strategie voor de hoogte-opgave te hanteren, tenzij voor een specifiek dijktraject met een beperkte hoogteopgave uitstel van de volledige hoogteopgave mogelijk is;
  3. De  verwoorde denklijn over compensatie van verlies van rivierbed door buitenwaarts dijkversterken in te brengen in het Directeurenoverleg Ambitie Rivieren (DOAR) met de intentie om hierover op het niveau van het Bestuurlijk Platform Rijn en de Stuurgroep Delta Maas spoedig afspraken te maken. Bij de verkenning van de HWBP-projecten zullen de mogelijkheden van buitenwaarts versterken nader worden onderzocht en in beeld worden gebracht;
  4. Bij de verkenningen van de HWBP-projecten de mogelijkheden voor het toepassen van golfremmende vegetatie nader te analyseren en waar mogelijk te benutten. Waar mogelijk kunnen hierbij combinaties worden gezocht met natuurdoelen in de uiterwaarden.

Mandaat voor het verkeersbesluit Merwedekanaaldijk te Gorinchem

Besloten wordt:

1.      aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gorinchem mandaat te verlenen om in naam van het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland een verkeersbesluit (Merwedekanaaldijk) te nemen;

2.      aan het college van Burgemeester en Wethouders van Gorinchem de bevoegdheid te geven ondermandaat te verlenen aan gemeenteambtenaren.

Tijdelijke beheeroverdracht van de Hoevenweg te Vianen van WSRL naar de gemeente Vianen

Besloten wordt:

1.      In te stemmen met de tijdelijke overdracht van het beheer en onderhoud van de Hoevenweg naar de gemeente Vianen;

2.      Kennis te nemen van de Overeenkomst voor de vastlegging van de definitieve overdracht van de Hoevenweg van Waterschap Rivierenland naar de Gemeente Vianen;

Portefeuillehouder Den Hartog te machtigen om namens het college van dijkgraaf en heemraden de overeenkomst beheersoverdracht te ondertekenen.

Overname rioolgemaal Vianen de Limiet

Besloten wordt:

1.      Het eindgemaal Vianen de Limiet per 1 januari 2017 over te nemen van de gemeente Vianen;

2.      De teamleider Grondzaken te machtigen om alle handelingen te verrichten om tot uitruil te komen.

Het in 2006 geformuleerde overnamebeleid zal worden geactualiseerd.

Jaarverslag 2015 calamiteitenzorg Waterschap Rivierenland

Besloten wordt het jaarverslag calamiteitenzorg 2015 Waterschap Rivierenland vast te stellen en te verspreiden onder de veiligheidsregio's en provincies binnen het verzorgingsgebied, de aangrenzende waterschappen, het algemeen bestuur, de programmaraad crisisbeheersing en de werkgroep CZS.

Beslissing op bezwaar van Stibbe Advocaten namens Bel Leerdammer B.V. tegen de opgelegde lasten onder dwangsom

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van Stibbe Advocaten namens Bel Leerdammer B.V. tegen de opgelegde lasten onder dwangsom wegens overtreding van de voorschriften van de verleende vergunning ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van (proces)kosten af te wijzen.