23 april 2018

Deelname Statiegeldalliantie

Kennisgenomen wordt van de problematiek van zwerfafval en microplastics en ingestemd wordt met deelname van WSRL aan de Statiegeldalliantie.

Manifest Klimaatstroom Zuid

Kennisgenomen wordt van de inhoud van het manifest Klimaatstroom Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en besloten wordt dit manifest te onderschrijven. Met het onderschrijven van dit manifest wordt beoogd om de opgaven rond de thema’s klimaat en energietransitie steviger op de agenda te krijgen van nieuwe gemeentebesturen en de zittende besturen van provincies en waterschappen. 

Aanvraag krediet restpunten ontpoldering Noordwaard

Besloten wordt tot het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van bruto € 310.000,-- (netto € 50.000,--)  voor het uitvoeren van drie restpunten vanuit het Ruimte voor de Rivierproject Ontpoldering Noordwaard. Het betreft:

-              Het plaatsen van een gemaaltje voor het op peil houden van de slotgracht rond fort Steurgat;

-              Het nemen van veiligheidsmaatregelen rond gemaaltjes;

-              Het aanpassen van afsluiters en druk- en peilopnemers.

Benoeming deskundigencommissie Verordening schadevergoeding WSRL 

Besloten wordt over te gaan tot het benoemen van zes personen in de deskundigencommissie Verordening schadevergoeding Waterschap Rivierenland, dit ter vervanging van de huidige deskundigen (taxateurs) die om diverse redenen niet langer beschikbaar zijn voor deze deskundigencommissie.

Mobiliteitsvisie

Met de mobiliteitsvisie wordt, in algemene zin, ingestemd. Op basis van de voorgestelde maatregelen zullen nadere voorstellen tot implementatie worden gedaan.

Auditjaarplan 2018

Ingestemd wordt met het auditjaarplan 2018, dat aangeeft op welke wijze de auditcapaciteit van het team Concerncontrol in 2018 wordt ingezet voor het uitvoeren van de in 2018 geplande onderzoeken. 

Accountantsverslag en Controleverklaring jaarrekening 2017 door BDO Audit en Assurance B.V.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 26 april 2018 worden voorgesteld het Accountantsverslag en de Controleverklaring van BDO over de jaarrekening 2017 van WSRL en de reactie van de Concerncontroller op het Accountantsverslag 2017 voor kennisgeving aan te nemen.