Beschikbaar stellen budget  voor bijdragen aan Deltaprogramma Rijn en Maas

Besloten wordt voor 2016 een bedrag van € 65.000,--  ten laste van het budget onvoorzien te verantwoorden voor de volgende drie thema’s vanuit het Deltaprogramma Rijn en Maas:

  • De financiering van een waterschapsvertegenwoordiger in het programmateam Deltaprogramma Rijn (€ 40.000,--);
  • Een bijdrage aan de uitvoering van het programmaplan Deltaprogramma Rijn (€ 10.000,--);
  • Een bijdrage aan de uitvoering van het project “Ambitie rivieren” (€ 15.000,--).

Vaststellen van 19 leggers primaire waterkeringen met daarin opgenomen het profiel van vrije ruimte, de bouwgrens en leggervlakken

Besloten wordt de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen vast te stellen en hierover te communiceren op de door de DR voorgestelde wijze.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld:

  • Kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het CDH op die zienswijzen;
  • Vast te stellen 19 leggers waterkeringen, over in totaal 411 kilometer van de primaire waterkering; in de legger zijn ook opgenomen het profiel van vrije ruimte, de bouwgrens en leggervlakken;
  • De besluiten inclusief bijlagen bekend te maken in het elektronisch Waterschapsblad en deze gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017 van het Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2017 en kennis te nemen van de jaarrekening 2015.

Wijzigen beleidsregel 5.18 (Bouwen bij waterkeringen) naar aanleiding van wijzigingen in de legger waterkeringen

Besloten wordt beleidsregel 5.18 uit de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014 te wijzigen met als doel om de beleidsregel voor bouwen bij waterkeringen te laten aansluiten op de (nieuwe) legger waterkeringen. Dit besluit zal vanwege aard en belang niet voor inspraak worden opengesteld conform artikel 1, eerste lid, onder c van de Inspraakverordening WSRL 2010. Verder wordt afgesproken dat zal worden bezien of wijziging van deze beleidsregel voor regionale keringen gewenst is, zodra de besluitvorming over de aanpak van de regionale keringen is afgerond.

Aanvraag krediet voor automatiseren stuwen in het kader van het meerjarenprogramma renovatie en automatisering stuwen

Besloten wordt een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 120.000,-- (bruto=netto) voor de automatisering van 4 stuwen in de Nederbetuwe en Alblasserwaard, dit conform het meerjarenprogramma renovatie en automatisering stuwen.

Aanvraag uitvoeringskrediet voor de renovatie en automatisering van 9 stuwen in het kader van project wateroverlast 2015 in het Land van Heusden & Altena/Oostwaard

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 720.000,--  (bruto=netto) voor de renovatie en automatisering van 9 stuwen in het kader van het project Wateroverlast 2015 in het Land van Heusden & Altena/Oostwaard.

Ontwerp Programmabegroting 2017-2021 AQUON

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpprogrammabegroting 2017 – 2021 van AQUON.

BSR conceptbegroting 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 juni 2016 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de BSR conceptbegroting 2017.

Vervangingsbesluit archiefbescheiden

Besloten wordt:

  • Tot vervanging van (te bewaren en te vernietigen) papieren archiefbescheiden door digitale reproducties overeenkomstig het besluit tot vervanging;
  • Mandaat te verlenen aan het hoofd van de afdeling Facilitaire Dienstverlening tot het vervangen van archiefbescheiden op grond Artikel 7 van de Archiefwet en Artikel 6 en 8 van het Archiefbesluit;
  • Mandaat te verlenen aan de secretaris-directeur tot het aanpassen van het handboek 'Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties bij Waterschap Rivierenland'.