Vaststellen besluit tot wijziging legger wateren 2017

Besloten wordt in te stemmen met de reactie op de ingediende zienswijzen zoals opgenomen in de inspraaknota en de reguliere leggerwijzigingen 2017 aan de waterstaatkundige infrastructuur, verspreid gelegen in het beheergebied van WSRL, vast te stellen en ter inzage te leggen..

Herziening streefpeilenplan Linge (inclusief peilbesluit Zederikboezem)

Besloten wordt:

1.   Het  inspraakverslag met de ingebrachte zienswijzen en reactie van het waterschap op de zienswijzen vast te stellen;

2.  Het streefpeilenplan Lingesysteem vast te stellen (gelet op de juridische status van een streefpeilenplan valt het vaststellen onder de bevoegdheid van het CDH);.

3.  In te stemmen met de voorgestelde maatregelen en budgetten van € 3.000,-- voor het verwijde¬ren van stuw Karburg en  €4.500,-- voor monitoring..

Belastingverordeningen 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

-              Verordening tot eerste wijziging van de "Verordening zuiveringsheffing Waterschap Rivierenland 2017";

-              Verordening tot vierde wijziging van de "Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Rivierenland 2014";

-              Verordening tot vierde wijziging van de "Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Rivierenland 2014";

-              Verordening tot vierde wijziging van de "Verordening op de wegenheffing Waterschap Rivierenland 2014".

Benoeming lid Adviescommissie bezwaren en klachten

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld de heer mr. F.A.G. Groothuijse te benoemen als lid van de Adviescommissie bezwaren en klachten Algemene wet bestuursrecht.

Strategische communicatie

Aan het Algemeen Bestuur zal op 24 november 2017 worden voorgesteld de notitie Strategische communicatie vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift inzake de afwijzing van een herhaald verzoek om schadevergoeding

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Blokland als gemachtigde van de heer C. van den Berg te Meerkerk tegen de afwijzing van de aanvraag om schadevergoeding, onder verwijzing naar een eerder afwijzende beschikking, ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Beslissing op bezwaarschrift inzake kennelijk ongegrond verklaren schadevergoeding voor schade door wateroverlast

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer  Loeve te Hardinxveld-Giessendam tegen het kennelijk ongegrond verklaren van de aanvraag om schadevergoeding  voor schade door wateroverlast ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Op bestuurlijk niveau zal contact worden opgenomen met de gemeente Hardinxveld-Giessendam om de situatie nogmaals onder de aandacht van de gemeente te brengen.