Brief aan gemeente Molenwaard in verband met waterentree Kinderdijk

Besloten wordt tot het verzenden van de brief aan de gemeente Molenwaard, waarin de uitgangspunten van WSRL voor de eventuele kruising van de Lekdijk met een voetgangerstunnel worden geformuleerd. 

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de Stichting Veiliger Zaltbommel tegen het besluit t.a.v. het vaststellen van maatwerkvoorschriften voor het lozen van koelwater op oppervlaktewater ter plaatse van Sachem Europe B.V. te Zaltbommel voor wat betreft het beheersen en beperken van de milieurisico’s ongegrond te verklaren; de bezwaren voor wat betreft naamgeving van het College Toelating Bestrijdingsmiddelen, uitbreiding van de maatwerkvoorschriften met een standaard calamiteiten voorschrift en aanpassing van de definiëring van niet verontreinigd hemelwater worden gegrond verklaard.

Aanvraag uitvoeringskrediet voor het aanbrengen van een ORC op de rwzi Arnhem

Besloten wordt tot het aanbrengen van een Organic Rankine Cyclus op de rwzi Arnhem en hiervoor een uitvoeringskrediet van € 160.000,-- (bruto-netto) beschikbaar te stellen. Dit project is gericht op de realisatie van een techniek waarbij energieopwekking met behulp van restwarmte uit het koelwater mogelijk wordt en de geforceerde koeling overbodig wordt en draagt bij aan de waterschapsbrede doelstelling om per 2030 energieneutraal te zijn.

Openbare inschrijving verpachting en verkoop gronden

Ingestemd wordt met het voorstel om in de vorm van een pilot in 2017 en 2018  gronden te verpachten en te verkopen per openbare inschrijving.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Besloten wordt, in vervolg op de verleende toestemming door het AB in de vergadering van 21 april 2017, in te stemmen met de wijziging van artikel 30, lid 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland.