28 november 2018

1e begrotingswijziging 2018 van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld een positieve zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Kredietaanvraag voor realisatie pilot INNOZOWA

Besloten wordt een krediet van € 275.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de pilot INNOZOWA. Doelstelling van het project “Innovatief met Zon op Water” is het ontwikkelen van een drijvend en flexibel systeem met zonnepanelen dat kan worden toegepast op binnenwater, concurrerend en aanvullend is voor zonne-energie op land en meerwaarde heeft voor de doelstellingen van het waterbeleid.De resultaten van de pilot op de waterberging van het RWZI terrein in Weurt moeten bijdragen aan het opstellen van een business case voor INNOZOWA.

Overeenkomst met gemeente Leerdam inzake toezicht indirecte lozingen

Besloten wordt:

1.  In te stemmen met het beschikbaar stellen van capaciteit voor toezicht op indirecte lozingen in de gemeente Leerdam vanwege de overbelasting van de zuivering Leerdam;

2.  Heemraad Roorda krijgt mandaat om de overeenkomst met de gemeente Leerdam namens WSRL te tekenen.

Evaluatie kwijtscheldingingsbeleid waterschapsbelastingen

Besloten wordt kennis te nemen van de evaluatie kwijtschelding en deze evaluatie ter kennis te brengen van de commissie Middelen van 6 november 2018.

Aangepast voorstel Unie van Waterschappen tot wijziging waterschapsbelastingen

Aan het Algemeen Bestuur zal op 30 november 2018 worden voorgesteld in te stemmen met het integrale pakket aan voorstellen (inclusief wijzigingen) tot aanpassing van het belastingstelsel voor waterschappen.

Plan van aanpak Planuitwerkingsfase dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Besloten wordt het plan van aanpak Planuitwerkingsfase voor het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg vast te stellen en in te stemmen met het ter toetsing aanbieden van dit plan van aanpak bij de Programmadirectie HWBP ten behoeve van de gelijktijdige subsidieaanvraag voor het subsidiabele deel van de kosten (90%) groot € 24.881.260,--, inclusief BTW.

Plan van aanpak Planuitwerkingsfase dijkversterking Tiel-Waardenburg

Besloten wordt het plan van aanpak Uitwerkingsfase voor het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg vast te stellen en in te stemmen met het ter toetsing aanbieden van dit plan van aanpak bij de Programmadirectie HWBP ten behoeve van de gelijktijdige subsidieaanvraag voor het subsidiabele deel van de kosten (90%) groot € 15.846.894,--, inclusief BTW.