Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2015

Besloten wordt de jaarlijkse “Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale waterkeringen 2015” vast te stellen en toe te zenden aan GS van Zuid-Holland en Utrecht. In deze voortgangsrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van het “Uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 2015-2024”.

Green Deal: Nederlandse fruitteelt werkt samen aan schoon water

Ingestemd wordt met  de Green Deal” Nederlandse fruitteelt werkt samen aan schoon water”, die als doel heeft het verduurzamen van de fruitteelt en het beperken van de emissie in de fruitteelt; de dijkgraaf krijgt mandaat voor ondertekening.

Bestuursovereenkomst Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland

Ingestemd wordt met de Bestuursovereenkomst Uitvoeringsregeling POP-3 subsidies Zuid-Holland, waarin financiële en organisatorische afspraken worden gemaakt tussen provincie en waterschappen over benutting van Europese middelen voor watergerelateerde maatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en om maatregelen die betrekking hebben op de (her)inrichting en beheer van het watersysteem. Heemraad Bassa krijgt mandaat voor ondertekening.

Voorbereidingskrediet transportstelsel Zaltbommel

Besloten wordt een bedrag van € 375.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de aanleg van een persleiding  van Aalst naar Zaltbommel, de bouw van een nieuw rioolgemaal op of nabij de rwzi Aalst en het amoveren van de rwzi Aalst.

Herstelbetalingen na ophoging van percelen in het gebied van de Hatertse vennen

Ingestemd wordt met de afkoop van schade aan percelen nadat die zijn opgehoogd in het gebied van de Hatertse vennen. De kosten ten bedrage van € 35.000,-- komen ten laste van de post onvoorzien 2016.

Jaarverslag bezwaren en klachten 2015

Het jaarverslag, waarin verslag wordt gedaan van de  in 2015 ingediende  en afgehandelde bezwaren en klachten van WSRL, wordt voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatierapport teamoefeningen WBT met RBT op 15 april 2016

Besloten wordt de evaluatie van de oefeningen die op 15 april 2016 plaatsvonden en waarbij een Waterschaps Beleidsteam (WBT) samen oefende met een Regionaal Beleidsteam(RBT) vast te stellen en ingestemd wordt met de aangegeven  verbeterpunten.

Overdracht aandelen Nazorg Bodem Holding B.V.

Ingestemd wordt met de verkoop van de aandelen van Waterschap Rivierenland in Nazorg Bodem Holding B.V. aan de Stichting Bodembeheer Nederland tegen een nominale waarde van € 45,38 per aandeel;

Heemraad  Nieuwenhuis wordt gemachtigd  om namens Waterschap Rivierenland in te stemmen  met de overdracht van aandelen aan de Stichting Bodembeheer Nederland; tevens wordt hij gemachtigd om namens WSRL de benodigde documenten voor de aandelenoverdracht te tekenen.

Aankoop twee percelen te Giessenburg

Besloten wordt over te gaan tot aankoop van twee percelen grasland kadastraal bekend gemeente Giessenburg met een gezamenlijke oppervlakte van 88.810 m2 ; door deze aankoop, die ten laste gaat van de Strategische grondpot, beschikt WSRL over ruil/compensatiegrond in  de Alblasserwaard.