23 november 2017

Bestuursovereenkomst agrarisch waterbeheer Utrecht 2016-2022

Kennisgenomen wordt van de voortgang van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel baggeren met de baggerpomp; ingestemd wordt met de Bestuursovereenkomst agrarisch waterbeheer Utrecht 2016-2022 en besloten wordt om heemraad Bassa te machtigen voor het ondertekenen van deze bestuursovereenkomst namens WSRL.

Evaluatie neerslagverwachting 8 september 2017

Besloten wordt de evaluatie van de opschaling als gevolg van een dreigende crisis in verband met de neerslagverwachting opĀ  8 september 2017 vast te stellen en ingestemd wordt met de voorgestelde verbeterpunten.

Afhandeling klacht

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, de klacht over de handelwijze van WSRL voor wat betreft de ruime overschrijding van de behandelingstermijn van een eerdere klacht over de schouw wateren gegrond te verklaren; tevens wordt besloten de overige onderdelen van deze klacht ongegrond te verklaren, terwijl ambtelijk contact zal worden opgenomen met klager om te bezien of hij alsnog prijs stelt op mediation.