Veiligheidsbeoordeling dijktrajecten 16-3 en 16-4 conform Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017

Besloten wordt:

  1. In te stemmen met de resultaten van de beoordeling van dijktrajecten 16-3 en 16-4 conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017;
  2. in te stemmen met toezending van de definitieve beoordelingsrapportages naar Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Geconcludeerd wordt dat zorgvuldige communicatie met het betrokken gebied van groot belang is.

Conceptbegroting Openbaar lichaam Park Lingezegen 2018

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 juni 2017 worden voorgesteld om in te stemmen met de conceptbegroting 2018 van het Openbaar Lichaam Park Lingezegen.

Steunbetuiging UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Besloten wordt:

  • In te stemmen met de Steunbetuiging UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie;
  • Heemraad Bassa te mandateren deze steunbetuiging te ondertekenen namens Waterschap Rivierenland.

Intentieverklaring MIRT verkenning rivierverruiming Varik Heesselt & dijkversterking Tiel Waardenburg

Besloten wordt de intentieverklaring MIRT verkenning rivierverruiming Varik Heesselt & dijkversterking Tiel Waardenburg te ondertekenen.

Met het ondertekenen van deze intentieverklaring geeft het Waterschap invulling aan het werken aan het verhogen van de hoogwaterveiligheid en het voldoen aan de nieuwe normen zoals opgenomen in de Waterwet. Het bijzondere in dit project is dat de verkenning voor de primaire waterkering tussen Tiel en Waardenburg gezamenlijk en gelijktijdig in een krachtig samenspel met rivierverruiming plaatsvindt. Zo wordt geborgd dat een gelijktijdige afweging plaatsvindt tussen de mogelijke oplossingen uit de sporen dijkversterking en rivierverruiming met een daarbij passende versterking van de gebiedsontwikkeling.

Geldlening en borgtocht ten behoeve van de Unie van Waterschappen

Ingestemd wordt met de overeenkomst van geldlening  van de Unie van Waterschappen en de borgtocht ten behoeve van de NWB; tevens wordt ingestemd met het voorstel om de hoogte van de borgtochtverklaring te bepalen op basis van de verdeelsleutel van de contributieverdeling en om de borgtochtverklaring voor WSRL te laten ondertekenen door de dijkgraaf.

In Control Verklaring 2016, uitkomsten Frauderisico-analyse; accountantsverslag en accountantsverklaring 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld kennis te nemen van:

  • de 'In Control Verklaring WSRL 2016;
  • de 'Uitkomsten Frauderisico-analyse 2016';
  • het Accountantsverslag en de Accountantsverklaring van de jaarrekening 2016;
  • de reactie van de concerncontroller op het accountantsverslag 2016 van BDO Audit & Assurance B.V.