Vaststellen besluit tot wijziging legger wateren 2016

Besloten wordt de reguliere leggerwijzigingen 2016 aan de waterstaatkundige infrastructuur, waaronder het verwijderen van de B-min wateren als gevolg van de harmonisatie van de Legger wateren en de ontpoldering van de Noordwaard, vast te stellen  en ter inzage te leggen.  De commissie Watersysteem zal hierover tijdens de vergadering van 7 november 2016 mondeling worden geïnformeerd.

Plan van aanpak verkenningsfase dijkversterkingsproject 22W Vianen (HWBP)

Ingestemd wordt met het plan van aanpak voor de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject 22W Vianen en het indienen van de subsidieaanvraag.

Het betreft een tracé van 600 meter dat in de derde toetsronde is afgekeurd op piping. In het Plan van Aanpak is een haalbaarheidsonderzoek opgenomen voor de ontwikkeling van de "Grof Zand Barrière". Het betreft de doorontwikkeling van de nieuwe techniek 'Verticaal Zanddicht Geotextiel'  (VZG) naar de 'Grof Zand Barrière' (GZB). Onderzocht wordt of de "Grof Zand Barrière" voor dit dijkvak kan worden benut.

Inspectie jaarverslag van het archief- en informatiebeheer 2015

Het inspectieverslag over het archief- en informatiebeheer bij WSRL over het jaar 2015 wordt voor kennisgeving aangenomen; de algemene bevinding van de inspecteur is dat het archief- en informatiebeheer bij WSRL een zeer positieve ontwikkeling doormaakt en de inspecteur spreekt in het algemeen zijn vertrouwen  uit in de inrichting van dit beheer. Het Algemeen Bestuur zal hierover worden geïnformeerd..

Samenwerking met provincie Gelderland in projecten Tiel-Waardenburg (dijkversterking) en Varik-Heesselt (rivierverruiming)

Besloten wordt:

  • tot samenwerking met de provincie Gelderland voor wat betreft de aanbesteding en verlening van een opdracht voor ingenieursdiensten,waarbij WSRL opdracht geeft voor onderdelen van het gezamenlijke project die tot de verantwoordelijkheid van de provincie behoren;
  • hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Gelderland op basis van het concept voorstel van de provincie Gelderland;
  • directeur Jongmans mandaat en machtiging te verlenen om  in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst  en voor de uitvoering van de samenwerking.