Instemming managementplan werelderfgoed Kinderdijk-Elshout

Ingestemd wordt met het opgestelde Managementplan Werelderfgoed Kinderdijk-Elshout, waarmee WSRL met de ondertekening van de bijbehorende Instemmingsverklaring haar verantwoordelijkheid neemt om mee te werken aan de instandhouding van het levend werelderfgoed Kinderdijk-Elshout. Heemraad Bassa, beoogd lid van de in te stellen Stuurgroep, krijgt mandaat om deze instemmingsverklaring namens WSRL te ondertekenen.

Beslissing op bezwaar verleende watervergunning voor werkzaamheden Buiten Ooij

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, de bezwaarschriften van:

  • SRK Rechtsbijstand namens dhr. P. Jansen en mevr. C. Jansen, Ooijse Bandijk 24, Ooij en dhr. P. Erinkveld, Ooijse Bandijk 34, Ooij en
  • Achmea rechtsbijstand, namens dhr. en mevr. Paris, Langstaat 2 in Ooij,

met betrekking tot een verleende watervergunning aan Dienst Landelijk Gebied gegrond te verklaren en aanvullende voorschriften op te nemen in de verleende watervergunning.

Verder wordt besloten tot vergoeding van de kosten die bezwaarden  in de bezwaarfase hebben gemaakt op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Beslissing op bezwaar van Witte Projecten B.V.

Besloten wordt het bezwaarschrift tegen het weigeren van een watervergunning  voor het verlengen van een dam met duiker in A-water 004619 ter hoogte van Haarstraat 30 te Tuil, aan Witte projecten B.V. ongegrond te verklaren, conform het advies van de adviescommissie Awb.

Beleidsregel 5.5: “Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen” te wijzigen

Besloten wordt om beleidsregel 5.5 uit de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014 zodanig te wijzigen dat kunstwerken die door derden worden gerealiseerd en na realisatie door WSRL worden overgenomen voldoen aan de door WSRL gewenste wijze van beheer en onderhoud. Tevens wordt besloten om dit besluit conform artikel 1, eerste lid, onder c van de Inspraakverordening waterschap Rivierenland 2010 vanwege aard en belang niet voor inspraak open te stellen.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van W. van Heel Transportbedrijf B.V.  te Oss tegen het kennelijk ongegrond verklaren van een aanvraag om nadeelcompensatie  ongegrond te verklaren.

Bestuurlijke netwerkbijeenkomst

Besloten wordt om in aansluiting op de netwerkmiddag voor de ambtelijke samenwerkingspartners, die  op 29  september 2016 wordt georganiseerd door de afdeling Plannen, een bijeenkomst voor het bestuurlijke netwerk te organiseren, waarbij de bestuurders kunnen worden bijgepraat over actuele ontwikkelingen. Ook de AB-leden zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Verantwoordelijkheid afhandelen bezwaar

Het memo waarin wordt ingegaan op de ambtelijke en bestuurlijke rolverdeling bij de afhandeling van bezwaren wordt voor kennisgeving aangenomen; wat betreft vergunningverlening zullen de heemraden die verantwoordelijk zijn voor de betreffende vakinhoudelijke portefeuille worden betrokken bij de voorbereiding. Heemraad Nieuwenhuis blijft eindverantwoordelijk voor wat betreft vergunningverlening.

Activiteiten tijdens de Giro d’Italia op zaterdag 7 mei 2016

Besloten wordt om een aantal interne en externe activiteiten te organiseren  tijdens de doorkomst van een etappe van de Giro d’Ítalia op zaterdag 7 mei 2016 langs het waterschapskantoor te Tiel. Ook de AB-leden zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Reactie aan interprovinciale commissie herindelingsprocedure gemeenten Vijfheerenlanden

Ingestemd wordt met de comceptreactie op de brief van de interprovinciale commissie (IPC Vijfheerenlanden); deze commissie is ingesteld  door Provinciale Staten van Zuid-Holland en Utrecht om het herindelingsadvies voor te bereiden voor de samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden en de wijziging van de provinciegrens.

Jaarverslag en jaarrekening 2015

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

1.            De kredietoverschrijdingen van de afgesloten projecten per 31-12-2015 ad € 9.700,-- alsnog formeel te bekrachtigen;

2.            In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserves "Campagne jaar van de Dijk" (vrijval € 31.150) en "Samenwerken in de Waterketen" (vrijval € 21.300);

3.            De rekening van lasten en baten over het dienstjaar 2015 als volgt vast te stellen:

Het totaal van de kosten                           €             173.945.748

Het totaal van de opbrengsten:               €             184.637.447

Voordelig exploitatieresultaat:                  €               10.691.699

3.            Het resultaat ten gunste te brengen van egalisatiereserve:

Watersystemen              €             6.800.223            voordelig

Zuivering                          €             3.419.814            voordelig

Wegen                              €                 471.662            voordelig

Totaal                                €            10.691.699           voordelig