Meekoppelen bij dijkversterking: kansen bieden

Besloten wordt:

  • In te stemmen met het beleid over meekoppelen van ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven aan dijkversterking;
  • Het interne kernteam 'Meekoppelkansen' de opdracht te geven om het beleid over meekoppelen te implementeren en het meekoppelen bij toekomstige dijkversterkingsprojecten te coördineren en hierover te adviseren. Bij lopende dijkversterkingsprojecten wordt dit opgepakt door het projectteam en kan het kernteam daar waar nodig ondersteunen;
  • Met de programmadirectie HWBP de mogelijkheden te bespreken om de kosten van deze aanpak bij een latere (aansluitende) dijkversterking alsnog vergoed te krijgen. Het waterschap zou dan de kosten tot dat moment moeten voorfinancieren.

Dijkversterking Tiel-Waardenburg: herziening plan van aanpak 2016 Verkenningsfase

Besloten wordt:

  • Het plan van aanpak 2016 voor het dijkversterkingsproject Tiel-Waardenburg met de daarbij horende bijlagen, dat door Waterschap Rivierenland binnen het HWBP zal worden uitgevoerd, vast te stellen;
  • In te stemmen met het ter toetsing aanbieden van

het Plan van aanpak 2016 bij de programmadirectie HWBP ten behoeve van gelijktijdige subsidieaanvraag als gevolg van de opgetreden scopewijziging door het besluit van de minister tot een MIRT verkenning voor de hoogwatergeul Varik - Heesselt. Het subsidiabele deel van de extra kosten van de scopewijziging (90%)bedraagt € 1.496.117,70.

Evaluatie persleidingbreuk te Weurt

Met complimenten voor de wijze waarop de ambtelijke organisatie heeft gereageerd wordt besloten kennis te nemen van de uitgevoerde evaluatie en de genoemde leerpunten over te nemen.