30 augustus 2018

Droogtebestrijding

Besloten wordt:

- het door de loco-dijkgraaf, de heer M.H.M. Gremmen, op 23 juli 2018 genomen en op 25 juli 2018 in werking getreden besluit tot het instellen van een beregeningsverbod voor het gehele beheergebied van WSRL met terugwerkende kracht te bekrachtigen;

- het door de 2e loco-dijkgraaf, de heer A.Bassa, op 30 juli 2018 genomen en op 31 juli 2018 in werking getreden besluit tot vrijstelling van het op 25 juli 2018 in werking getreden beregeningsverbod t.b.v. de Noordwaard met terugwerkende kracht te bekrachtigen;

- dat in het kader van de droogtebestrijding op grond van artikel 5.30 lid 1 van de Waterwet mag worden afgeweken van de vastgestelde peilbesluiten tot boven de in de peilbesluiten geldende marges.

Zienswijze op ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Gelderland

Besloten wordt:

-          in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie van de provincie Gelderland;

-          het AB van WSRL hierover te informeren.

Vaststellen tekst arbeidsvoorwaarden sector Waterschappen (SAW)

Besloten wordt de tekst van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) per 1 juli 2018 voor WSRL vast te stellen.

Monitoringsplan GenX

Kennisgenomen wordt van de planning van het monitoringsplan GenX.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijktraject Waalbandijk Neder-Betuwe

Besloten wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau integrale verkenning Waalbandijk Neder-Betuwe vast te stellen en deze notitie vrij te geven voor ter inzagelegging door de provincie Gelderland.

Aanpassing/verbetering enkele algemene regels en enkele beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014

Besloten wordt de algemene regels WK2, WT2, WT14, WT19 en WW2 en de beleidsregels BR 5.6 en BR 5.21  die behoren bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te wijzigen en beleidsregel 5.22 vast te stellen. Het betreft ondergeschikte wijzigingen van eerder vastgesteld beleid, e.e.a. naar aanleiding van ervaringen in de praktijk.

Plan van aanpak Verkenningsfase stad Tiel

Ingestemd wordt met het Plan van aanpak voor de Verkenningsfase van het project Stad Tiel en het indienen van de subsidieaanvraag bij het HWBP.

Intentieovereenkomst  tussen WSRL en gemeente Vianen over integratie versterking primaire waterkering en ontwikkeling Hazelaarplein

Ingestemd wordt met de intentieovereenkomst tussen WSRL en de gemeente Vianen over de integratie versterking waterkering en gebiedsontwikkeling Hazelaarplein en besloten wordt heemraad Den Hartog te mandateren om deze intentieovereenkomst namens WSRL te ondertekenen.

Vaststelling projectplan Waterwet Dijkversterking Gameren

Aan het Algemeen Bestuur zal op 28 september 2018 worden voorgesteld om het projectplan Waterwet Dijkversterking Gameren d.d. 5 juli 2018 en de Nota van beantwoording vast te stellen en deze ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

Tussenrapportage drone-project

Kennisgenomen wordt van de tussenrapportage over de stand van zaken en (tussentijdse) bevindingen van het droneproject binnen WSRL, dat zich halverwege de experimenteerfase bevindt. Ingestemd wordt met een verlenging van deze experimenteerfase t/m medio 2019.

Aanbestedingsleidraad accountantsdiensten 2019 WSRL en BSR

Besloten wordt het programma van eisen en de selectie- c.q. gunningcriteria met de daarbij te hanteren weging voor de aanbesteding van accountantsdiensten vast te stellen conform de Aanbestedingsleidraad Accountantsdiensten 2019 WSRL en BSR. De bestuurlijke begeleiding van het proces vindt plaats door de heren Aanen en Van den Bosch als vertegenwoordigers  van het AB en de heemraad Middelen namens het CDH.

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018 WSRL (incl. Normenkader rechtmatigheid 2018)

Aan het Algemeen Bestuur zal op 28 september 2018 worden voorgesteld:

a.            Het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018 Waterschap Rivierenland (incl. Normenkader rechtmatigheid 2018) vast te stellen ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2018 van WSRL door de accountant;

b.            Het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 Waterschap Rivierenland in te trekken.

Aanvraag van krediet ten behoeve van de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Aan het Algemeen Bestuur zal op 28 september 2018 worden voorgesteld een aanvullend krediet van € 26.896.000,--

(netto € 0,--) ter beschikking te stellen voor afronding van de uitvoering van het project Kinderdijk-Schoonhovenseveer.