Maalprotocol boezems Alblasserwaard        

Besloten wordt het maalprotocol voor de lage boezemsvan de Alblasserwaard (Overwaard en Nederwaard) vast te stellen. Dit maalprotocol, dat de uitgangspunten  voor het starten, het uitvoeren en het staken van het voormalen beschrijft, zal beheerst en stapsgewijs worden ingevoerd voor toepassing in de praktijk.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt, in afwijking van het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van Bierman Advocaten namens de heer Schouten en mevr. Persoons te Zoelen tegen de opgelegde last onder dwangsom  wegens overtreding van een artikel uit de Keur ongegrond te verklaren en de last onder dwangsom in stand te laten. Tevens wordt besloten geen proceskostenvergoeding  toe te kennen.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt,overeenkomstig het advies van de adviescommissie AWB, de bezwaren van Blokland Agrarische Administratie & Advies namens de heer Van der Ham en de heer Buijserd te Meerkerk tegen de opgelegde gedoogplichten Waterwet gegrond te verklaren voor wat betreft de toegang tot de werkzaamheden en de werkstroken; verder wordt besloten de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten, met nadere onderbouwing, in stand te laten.

Tenslotte wordt besloten, in afwijking van het advies van de adviescommissie Awb, het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.