Haalbaarheid van bediening op afstand van vijf vaarwegobjecten

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld kennis te nemen van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek en in te stemmen met het op afstand bedienen van de Peulensluis gekoppeld aan de renovatie van de hefbrug bij de Gorinchemse Kanaalsluis in 2022.

Programmavoorstel Hoogwaterbescherming (HWBP) 2018-2023

Besloten wordt akkoord te gaan met het voorlopig programmavoorstel  HWBP 2018-2023 en dit te berichten aan de programmadirectie HWBP

Overdracht stedelijk water Culemborg

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld:

•             In te stemmen met de overdracht van het onderhoud van het stedelijk water in Culemborg per 1 januari 2018;

•             In te stemmen met de Overeenkomst "Overdracht stedelijk water van de gemeente Culemborg aan Waterschap Rivierenland" en deze te zijner tijd te ondertekenen;

•             De heer A. Bassa te machtigen om als vertegenwoordiger van het waterschap de Overeenkomst namens het waterschap te ondertekenen;

•             Financiën:

              o             investering: een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 182.000,-- (bruto = netto) voor eigendomsoverdracht.

              o             € 45.000,-- voor het uitvoeren van achterstallig baggeronderhoud (2018/2019) als extra kosten opnemen in het  meerjarenbaggerprogramma.

              o             de exploitatielasten vanaf 2018 op te nemen in de Voorjaarsnota 2017.

Overdracht stedelijk water Lingewaal

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld:

•             In te stemmen met de overdracht van in totaal 1 km watergang en het onderhoud van deze watergangen per 1 januari 2018;

•             In te stemmen met de Overeenkomst "Overdracht stedelijk water van de gemeente Lingewaal aan Waterschap Rivierenland" en deze te zijner tijd te ondertekenen;

•             De heer A. Bassa te machtigen om als vertegenwoordiger van het waterschap de Overeenkomst namens het waterschap te ondertekenen;

•             Financiën:

              o             investering: een bruto krediet beschikbaar te stellen van € 73.000,-- (bruto=netto) voor de eigendomsoverdracht;

              o             kennisnemen van de investeringsbijdragen aan de gemeente ad € 90.000,-- en € 10.000,-- voor respectievelijk de aanpassingen tbv het onderhoud van de             watergangen en aanpassingen aan het kunstwerk (financiële dekking vanuit bestaand krediet).

              o             de exploitatielasten vanaf 2018 op te nemen in de Voorjaarsnota 2017.

Maatregelen voortkomend uit onderzoek nazorg wateroverlast Hardinxveld-Giessendam

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld  in te stemmen met de voorgestelde maatregelen die voortkomen uit de uitgevoerde onderzoeken en hiervoor het volgende krediet beschikbaar te stellen:

•             Een bruto krediet van € 1.800.000,-- voor nieuwbouw gemaal Hardinxveld-Zuid (bruto=netto);

•             Een bruto krediet van € 600.000,-- voor maatregelen watersysteem Hardinxveld-Zuid, wat als gevolg van bijdrage gemeente resulteert in een netto krediet van € 300.000,--.

Stand van zaken uitvoering Stedelijke Waterplannen 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld het overzicht voor kennisgeving aan te nemen.

Vaststellen Nota Bodembeheer voor het dempen tot maaiveld van de Plas van Melssen te Beuningen

Besloten wordt de Nota Bodembeheer (gebiedsspecifiek beleid) ten aanzien van het toepassen van grond klasse industrie en baggerspecie klasse B in de Plas van Melssen te Beuningen vast te stellen.

Jaarrapportage vangstontwikkeling 2016 Muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland

Kennisgenomen wordt van de jaarrapportage vangstontwikkeling 2016 Muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland en de rapportage in één oogopslag.

Intentieovereenkomst samenwerking waterschap Rivierenland en provincie Gelderland dijkversterking en de dijkteruglegging bij Oosterhout

Ingestemd wordt met de intentieovereenkomst inzake het meenemen van de dijkteruglegging bij Oosterhout in de verkenningsfase van de dijkversterking Wolferen - Sprok, om te komen tot een integraal voorkeursalternatief. Indien blijkt dat de dijkteruglegging integraal kan worden meegenomen zal een samenwerkings- en een realisatieovereenkomst worden gesloten om tot uitvoering te komen.

Aanvraag voorbereidingskrediet voor het verbreden van 15 stuwen en het vergroten van 38 duikers in de Betuwe in het kader van de NBW- opgaaf

Besloten wordt een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- (bruto = netto)beschikbaar te stellen voor het uitwerken tot een bestek voor de uitvoering  van NBW-maatregelen in de Betuwe

Kredietaanvraag  van € 2.117.000,-- (incl. BTW bruto) voor de uitvoering van project Andelsch Broek Pompveld

Besloten wordt een bruto krediet van € 2.117.000,-- (incl. BTW) voor de uitvoering van project Andelsch Broek Pompveld beschikbaar te stellen. Het netto krediet is € 0,--omdat de provincie Noord-Brabant een subsidie van maximaal € 2.117.000,-- beschikbaar heeft gesteld.

Realisatie mobiele bemalingsinstallaties

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld een krediet te verlenen van € 825.000,-- voor de realisatie van mobiele bemalingsinstallaties.

Programmarapportage HWBP

Kennisgenomen wordt van de Programmarapportage HWBP over het jaar 2016; deze programmarapportage geeft een verantwoording over de in 2016 behaalde resultaten ten opzichte van het door de programmaraad HWBP vastgestelde programmaplan.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld het CDH toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van artikel 30,lid 9 van de gemeenschappelijke regeling BSR. Deze wijziging heeft betrekking op het achterwege laten van de procedure van zienswijzen bij een begrotingswijziging van BSR, als de totale bijdrage van de deelnemers als gevolg van die begrotingswijziging met minder dan 3 procent wijzigt ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting.

Educatiebeleidsplan 2017-2020

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld in te stemmen met het Educatiebeleidsplan 2017 – 2020 “Jeugd boeien en binden aan water”  en de financiële consequenties die hieruit voortvloeien.

Eindrapport “HWBP subsidies bij WSRL”

Besloten wordt het eindrapport over het uitgevoerde onderzoek naar de “HWBP subsidies bij WSRL” vast te stellen en alle daarin opgenomen aanbevelingen over te nemen. Het rapport zal ter kennisname worden voorgelegd aan het AB.

Cross Border Leasetransactie ZHEW

Aan het Algemeen Bestuur zal op 21 april 2017 worden voorgesteld in te stemmen met:

1.            het uitoefenen van de contractueel overeengekomen koopoptie voor de beëindiging van het CBL-contract;

2.            de voortijdige beëindiging van het CBL-contract;

3.            het verlenen van volmacht en machtiging  van de heemraad Middelen van WSHD voor het verrichten van privaatrechtelijke (rechts)handelingen om voortijdige beëindiging van het CBL-contract te effectueren onder de voorwaarden dat:

  • er geen extra kosten voor de waterschappen voortvloeien uit de voortijdige beëindiging;
  • er geen additionele risico's ontstaan voor de waterschappen, en;
  • de juridische kosten maximaal € 350.000 bedragen.

4.            het overbrengen van de deposito's die zijn ondergebracht bij de Royal Bank of Scotland naar Rabobank indien de voortijdige beëindiging zoals genoemd bij punt 3 geen doorgang vindt.

5.            het verlenen van volmacht en machtiging van de heemraad Middelen van WSHD tot het aangaan van de overeenkomst om de deposito's over te brengen van de Royal Bank of Scotland naar Rabobank onder de voorwaarden dat:

  • er geen extra kosten voor de waterschappen voortvloeien uit de overgang van de deposito's van Royal Bank of Scotland naar Rabobank;
  • er geen additionele risico's ontstaan voor de waterschappen, en;
  • de juridische kosten voor het uitvoeren van de transactie niet voor rekening van de waterschappen komen.

Ondertekenen overeenkomst inzameling afvalwater Bommelerwaard

Besloten wordt heemraad Gremmen te mandateren om namens het CDH de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, welke noodzakelijk is om voor het beoogde project “Collectieve inzameling en zuivering glastuinbouw Bommelerwaard” aanvraag te doen voor een POP-3 subsidie.