1 september 2017

Strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB en uittreding WSRL

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld:

1.            Akkoord te gaan met de Strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB;

2.            Positief te besluiten over de mogelijkheid tot uittreding van Waterschap Rivierenland uit SNB per 1-1-2018, op basis van het "voorstel uittreding Rivierenland";

3.            De verdere procedure tot uittreding te delegeren aan het CDH;

4.            Indien uittreding onverhoopt niet mocht lukken, naar de toekomst toe te pleiten voor een aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst.

Vaststellen van de Leggers Waterkeringen 2017

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld de leggerwijzigingen 2017 aan de waterkeringen, verspreid gelegen in het beheergebied van Waterschap Rivierenland, vast te stellen. Het betreft circa 100 wijzigingen aan de primaire waterkering en de leggers van de zomerkades "Eck en Wiel" en “Bemmel”.

Kredietaanvraag ten behoeve van de uitvoering van de tweede fase maatregelen waterplan Nijmegen

Besloten wordt een bruto krediet beschikbaar te stellen van  € 970.000,--  voor de uitvoering van de resterende wateropgavemaatregelen voor het waterplan Nijmegen (netto € 840.000,-- in verband met bijdrage vanuit de gemeente) voor de periode 2017 en volgende jaren.

Voorbereidingskrediet voor vestigen zakelijk recht t.b.v. transportstelsel Noord en voorbereiding uitbreiding rwzi Dodewaard

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000,-- (bruto=netto) voor het vestigen zakelijk recht t.b.v. transportstelsel Noord en verdere voorbereiding uitbreiding rwzi Dodewaard, onderdeel van de gebundelde projecten Centralisatie regio Noord.

Beslissing op klacht van de heer Gorter te Meteren

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, de klacht inzake het handhavend optreden door WSRL tegen snoeiafval bij een C-watergang deels ongegrond te verklaren en deels buiten behandeling te laten, omdat het geen gedragingen zijn die het waterschap dient te behandelen.

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 WSRL (incl. Normenkader rechtmatigheid 2017)

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld:

1.            Het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 WSRL (incl. Normenkader rechtmatigheid 2017) vast te stellen ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2017 van WSRL door de accountant;

2.            Het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2016 WSRL in te trekken.

Aankooop kantoorpand met omliggend parkeerterrein gelegen aan de Kersenboogerd 15 te Tiel

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 september 2017 worden voorgesteld:

1.            In te stemmen met de aankoop van het terrein van Bolton Nederland B.V. en het hierop aanwezige pand te amoveren en in te richten als parkeerterrein;

2.            Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000,-.

Heeft u gevonden wat u zocht?