Aanpak zorgplicht Waterschap Rivierenland

Ingestemd wordt met de voorgestelde aanpak voor de invoering en uitvoering van de zorgplicht en besloten wordt de kosten voor 2016 van € 85.000,-- ten laste te laten komen van de post Onvoorzien en de kosten voor 2017 van € 10.000,-- op te nemen in de exploitatiebegroting 2017. De commissie Waterveiligheid  zal mondeling worden geïnformeerd over met name de financiële consequenties van dit voorstel.

Herziening peilbesluit Quarles van Ufford

Besloten wordt de inspraaknota met de ingebrachte zienwijzen vast te stellen.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

  • Kennis te nemen van de inspraaknota met de ingebrachte zienswijzen en de reactie van het CDH op die zienswijzen;
  •   Vast te stellen het peilbesluit Quarles van Ufford, conform bijgevoegd conceptbesluit;
  •   In te stemmen met het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 35.000,-- (bruto = netto).

Stand van zaken uitvoering stedelijke waterplannen 2015

De notitie wordt voor kennisgeving aangenomen en zal, met enkele tekstuele aanpassingen, ter informatie worden aangeboden aan de commissie Watersysteem en het Algemeen Bestuur.

Maatregelpakketten nazorg wateroverlast stedelijk gebied gemeenten Werkendam, Woudrichem en Lingewaal

Ingestemd wordt met het maatregelpakket  voor het stedelijk gebied van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Lingewaal (kern Vuren) en besloten wordt een netto krediet van € 300.000,-- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het maatregelpakket Woudrichem.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

  •  Met instemming kennis te nemen van de aanpak en voortgang van de maatregelen in stedelijk gebied van gemeenten Werkendam, Woudrichem en Vuren (Lingewaal) die de schade door heftige piekbuien in de toekomst zouden kunnen beperken.
  •  Netto krediet beschikbaar te stellen van € 1.101.500,-- voor uitvoering van waterplan Werkendam.

Beslissing op bezwaar van Belin Vastgoedontwikkeling B.V. tegen de aan Belin verleende watervergunning voor het oprichten van een appartementencomplex en bijbehorende werkzaamheden te Druten

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar ongegrond te verklaren.

Beslissing op bezwaar J.G. Schot te Opheusden en verzoek om proceskostenvergoeding

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen een verleende watervergunning voor de uitvoering van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van woningbouwplan Herenland fase 5 te Opheusden ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.

Jaarrapportage vangstontwikkeling 2015 muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland

De jaarrapportage vangstontwikkeling 2015 muskusrattenbeheer waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Hollandse Delta en Rivierenland en de rapportage in één oogopslag worden voor kennisgeving aangenomen en zullen ter kennis van de commissie Waterveiligheid worden gebracht.

Aanvraag krediet voor het renoveren van stuwen in het kader van het meerjarenprogramma renovatie stuwen

Besloten wordt een uitvoeringskrediet van € 650.000,-- (bruto=netto) beschikbaar te stellen voor de renovatie van 15 stuwen in de Neder-Betuwe, Tielerwaard en Bommelerwaard.

Ontwerpuitgangspunten primaire waterkeringen HWBP

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld de nota “Ontwerpuitgangspunten Primaire Waterkeringen” als uitgangspunt voor de dijkversterkingen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma vast te stellen.

Plan van aanpak verkenningsfase dijkversterkingsproject 22E Gameren (HWBP)

Ingestemd wordt met het plan van aanpak project 22E Gameren HWBP (verkenningsfase) en het indienen van de subsidieaanvraag.Dit project betreft een tracé van 300 meter dat in de derde toetsronde is afgekeurd op piping en maakt onderdeel uit van dijkring 38.

Beleidsnota Waardering, activering en afschrijving van activa 2016

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

1. De beleidsnota Waardering, activering en afschrijving van activa 2016 vast te stellen;

2. De vigerende nota Beleid waardering, activering en afschrijving van activa 2008 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 13 februari 2009 in te trekken

Beslissing op bezwaar N.A. de Groot c.s.  te Ochten

Besloten wordt, conform het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de besluiten last onder dwangsom en verlenging van de begunstigingstermijn ongegrond te verklaren. De last onder dwangsom ziet op het verwijderen van door bezwaarden zonder vergunning aangebrachte obstakels in/langs een watergang te Ochten.

Instelling Rekenkamercommissie

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld:

1. Een rekenkamercommissie in te stellen en daartoe de Verordening voor de Rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland 2016 vast te stellen;

2. de Gedragscode integriteit leden rekenkamercommissie Waterschap Rivierenland 2016  vast te stellen;

3. twee leden voor de rekenkamercommissie uit het midden van het algemeen bestuur te benoemen;

4. een begeleidingscommissie voor de rekenkamercommissie in te stellen en de leden daarvan uit het midden van het algemeen bestuur te benoemen;

5. na de vaststelling van de verordening en de benoeming van de leden van de begeleidingscommissie de gezamenlijke begeleidingscommissie te laten starten met het werven van de externe leden van de rekenkamercommissie en de ambtelijk secretaris.

Onderzoeksplan doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2016 Waterschap Rivierenland

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld het onderwerp Subsidieproces HWBP in 2016 op te nemen in het onderzoeksplan voor het uit te voeren onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid.

Beleidskader burgerparticipatie

Aan het Algemeen Bestuur zal op 29 april 2016 worden voorgesteld het Beleidskader burgerparticipatie vast te stellen en bekend te maken. In dit beleidskader wordt nader uitwerking gegeven aan de koers van het bestuur om de reeds succesvolle ervaringen met burgerparticipatie  bij de dijkversterking te intensiveren, niet alleen bij dijkverbetering maar ook bij andere projecten en de uitvoering van beheertaken.