Uitvoering maatregelen ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof
(PAS) voor de gebieden Bruuk en Lingegebied & Diefdijk Zuid

Besloten wordt een krediet van € 3.000.000,-- bruto en € 300.000,-- netto (1e
fase) te verlenen voor de uitvoering van de PAS-maatregelen Lingegebied en De
Bruuk. De nadeelcompensatie die daadwerkelijk uitgekeerd zal worden komt ten
laste van de provincie.

Samenwerking Verdygo

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de intentiebijeenkomst;

2.            In te stemmen met het verlenen van mandaat aan directeur

Knoops om deze bijeenkomst namens WSRL te tekenen en vervolgens voor het
aanpassen van de concessieovereenkomst ter uitvoering van dit voorstel.

Mandaat medewerkers Team Inkoop

Ingestemd wordt met het verlenen van mandaat aan de medewerkers van het Team
Inkoop voor het zelfstandig afhandelen van berichten met betrekking tot
aanbestedingen via het aanbestedingssysteem.

Beslissing op bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het
bezwaar van een bedrijf tegen de opgelegde last onder dwangsom ongegrond te
verklaren.

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing van een handhavingsverzoek

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het
bezwaar tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek in verband met een
illegale dam met duiker gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen
en het verzoek om vergoeding van proceskosten toe te wijzen.

Bestuurlijke vaststelling ENSIA Verantwoordingsrapportages BGT 2018 en BRO
2018

Besloten wordt de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige
Topografie 2018 en Basisregistratie Ondergrond 2018 vast te stellen. De BGT is
een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland, waarin alle gebouwen,
wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier worden vastgelegd.
Met de BRO beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door
publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel
overheid als andere partijen ter beschikking te stellen. Door deze rapportages
bestuurlijk vast te stellen, wordt geborgd dat de noodzakelijke maatregelen in
beeld zijn bij het bestuur en uitvoering ambtelijk wordt belegd.

Reactie op vragen fractie Water Natuurlijk m.b.t. activiteiten Golfbaan te
Spijk

Ingestemd wordt met de beantwoording van de vragen van de fractie Water
Natuurlijk m.b.t. de activiteiten ten behoeve van de uitbreiding van de golfbaan
te Spijk.