Uitvoering maatregelen ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor de gebieden Bruuk en Lingegebied & Diefdijk Zuid

Besloten wordt een krediet van € 3.000.000,-- bruto en € 300.000,-- netto (1e fase) te verlenen voor de uitvoering van de PAS-maatregelen Lingegebied en De Bruuk. De nadeelcompensatie die daadwerkelijk uitgekeerd zal worden komt ten laste van de provincie.

Samenwerking Verdygo

Besloten wordt:

1.            In te stemmen met de intentiebijeenkomst;

2.            In te stemmen met het verlenen van mandaat aan directeur

Knoops om deze bijeenkomst namens WSRL te tekenen en vervolgens voor het aanpassen van de concessieovereenkomst ter uitvoering van dit voorstel.

Mandaat medewerkers Team Inkoop

Ingestemd wordt met het verlenen van mandaat aan de medewerkers van het Team Inkoop voor het zelfstandig afhandelen van berichten met betrekking tot aanbestedingen via het aanbestedingssysteem.

Beslissing op bezwaar tegen opgelegde last onder dwangsom

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het bezwaar van een bedrijf tegen de opgelegde last onder dwangsom ongegrond te verklaren.

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing van een handhavingsverzoek

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Awb, het bezwaar tegen de afwijzing van een handhavingsverzoek in verband met een illegale dam met duiker gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en het verzoek om vergoeding van proceskosten toe te wijzen.

Bestuurlijke vaststelling ENSIA Verantwoordingsrapportages BGT 2018 en BRO 2018

Besloten wordt de verantwoordingsrapportages Basisregistratie Grootschalige Topografie 2018 en Basisregistratie Ondergrond 2018 vast te stellen. De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van heel Nederland, waarin alle gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier worden vastgelegd. Met de BRO beoogt de overheid de informatievoorziening sterk te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op gestandaardiseerde wijze voor zowel overheid als andere partijen ter beschikking te stellen. Door deze rapportages bestuurlijk vast te stellen, wordt geborgd dat de noodzakelijke maatregelen in beeld zijn bij het bestuur en uitvoering ambtelijk wordt belegd.

Reactie op vragen fractie Water Natuurlijk m.b.t. activiteiten Golfbaan te Spijk

Ingestemd wordt met de beantwoording van de vragen van de fractie Water Natuurlijk m.b.t. de activiteiten ten behoeve van de uitbreiding van de golfbaan te Spijk.