Integrale beleidskalender 2016

Kennisgenomen wordt van de integrale beleidskalender 2016, die ter informatie naar het Algemeen Bestuur zal worden verzonden.

Programmavoorstel Hoogwaterbescherming (HWBP) 2017-2022

Besloten wordt :

  • akkoord te gaan met de gehanteerde overgangsstrategie voor de programmering van het HWBP 2017-2022;
  • akkoord te gaan met het voorlopig programmavoorstel HWBP 2017-2022;
  • een antwoordbrief te versturen aan de programmadirectie HWBP als reactie op het voorlopig programmavoorstel HWBP 2017-2022, nadat onze partners in gebiedsoverleggen in maart 2016 zijn geconsulteerd.

Afvalwaterakkoord 2016 met de gemeente Heumen

Besloten wordt in te stemmen met het Afvalwaterakkoord 2016 tussen WSRL en de gemeente Heumen en heemraad Gremmen krijgt mandaat om namens WSRL dit afvalwaterakkoord te ondertekenen.

Beslissing op bezwaarschrift

Besloten wordt het bezwaar van de heer Magnin tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom in verband met een overtreding van het Verkeersbesluit vaarwegen voor de  Lage Boezemwateren van de Alblasserwaard, de Buiten-Giessen, Karnemelksloot en Vaarsloot ongegrond te laten en het bestreden besluit in stand te laten.

Onderscheiding Pro Flora et Securitate

Besloten wordt Landschapsvereniging “De Ploegdriever” uit Ubbergen voor te dragen voor de door het waterschap De Dommel ingestelde onderscheiding “Pro Flora et Securitate”; algemene doelstelling van deze onderscheiding is de bevordering van bloemrijke dijken in Nederland.

Evaluatie calamiteit pyrazol in de Maas augustus 2015

Besloten wordt  de evaluatie van de calamiteit als gevolg van de lozing van pyrazol in de Maas in augustus 2015 voor kennisgeving aan te nemen, de geformuleerde leerpunten over te nemen en de uitvoering van de verbeterpunten op te dragen aan de betreffende functionaris.

Instelling Rekenkamercommissie

Ingestemd wordt met de geformuleerde uitgangspunten m.b.t. de instelling van een Rekenkamercommissie, waarbij nadrukkelijk de intentie bestaat om samen te werken met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; deze uitgangspunten zullen worden uitgewerkt in een voorstel t.b.v het AB van 29 april 2016.

Beslissing op klacht

Besloten wordt de klacht van een aantal bewoners uit Ochten over het langdurige en onduidelijke handhavingstraject inzake de door klagers zonder vergunning aangebrachte obstakels langs een A-watergang gegrond te verklaren en voor het overige de klacht omgegrond te verklaren.

Beslissing op bezwaar

Besloten wordt het bezwaar van mevr. Lakerveld-van Dorp tegen de afwijzing van haar handhavingsverzoek ongegrond te verklaren.

Bijdragen aan molenstichtingen

Om de maatschappelijke betrokkenheid van WSRL bij het beheer van molens met (voormalige) waterstaatsfuncties tot uitdrukking te brengen wordt besloten, nadat een verzoek daartoe is ingediend en gedurende deze bestuursperiode,  een jaarlijkse bijdrage van € 120,-- per molen te verlenen aan de SIMAV (26 molens), de Molenstichting Het Land van Heusden en Altena (6 molens) en de Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied (7 molens).