25 januari 2018

Beslissing op bezwaar tegen het wijzigingsbesluit van de watervergunning voor het dempen en compenseren van twee B-wateren in het plangebied

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van de heer Heeneman te Culemborg tegen het wijzigingsbesluit van de watervergunning d.d. 12 september 2017 voor het dempen en compenseren van twee B-wateren in het plangebied Parijsch-Zuid te Culemborg op alle punten ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 

Beslissing op bezwaar tegen verleende watervergunning voor het maken van aanberming voor nieuwe inrit ter plaatse van de Waaldijk te Dreumel

Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de adviescommissie Awb, het bezwaar van bezwaarmakers tegen de verleende watervergunning voor het maken van een aanberming voor een nieuwe inrit t.p.v.de Waaldijk, ten westen van Hogeweg 19 te Dreumel, ongegrond te verklaren. 

Standpunt WSRL over voorkeursalternatief Varik-Heesselt

Besloten wordt  het advies van de commissie Waterveiligheid d.d. 18 december 2017 over te nemen. Dit advies luidt:”Vanuit de commissie is er brede steun voor het standpunt van WSRL, waarbij een voorkeur wordt uitgesproken voor dijkversterking met vergravingen in de uiterwaarden. Verder pleit de commissie ervoor om de door WSRL genoemde randvoorwaarden bij de variant met een binnendijkse hoogwatergeul strakker te formuleren”. 

Stand van zaken netcentrische samenwerking 

Besloten wordt kennis te nemen van de memo over de stand van zaken rondom de netcentrische samenwerking met de vijf veiligheidsregio’s en partners binnen de waterkolom.

Bestuurskalender 2018

Besloten wordt de bestuurskalender 2018 vast te stellen. Doel van deze kalender is het geven van transparantie over de planning van AB-voorstellen met het oog op een goede voorbereiding van de bestuurlijke behandeling,

Onderzoeksplan doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek 2018 WSRL

Ingestemd wordt met het onderzoeksobject voor 2018, t.w. een onderzoek naar “Publiekrechtelijke overeenkomsten” bij WSRL.

Aan het Algemeen Bestuur zal op 23 februari 2018 worden voorgesteld het onderzoeksplan Doelmatigheid en Doeltreffendheid 2018 vast te stellen op grond van artikel 2 van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid waterschap Rivierenland 2010.