Waterschap Rivierenland versterkt dijken om op tijd te voldoen aan de strengere eisen in 2050. Ook als dijken op de schop gaan, is het risico goed beheersbaar. Dat is anders bij de bever. We maken ons zorgen over hun aantallen en de snelle groei van overlast door graverij in de dijken. Er is sprake van een toenemend risico. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over dijken in het rivierengebied.

Het waterschap beheert 507 kilometer aan primaire keringen, de dijken langs de grote rivieren waarachter ongeveer een miljoen Nederlanders veilig wonen en werken. Voor alle kilometers is nu de eerste Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans (LBO1) voor primaire waterkeringen afgerond. In deze ronde is voor het eerst gewerkt met de nieuwe waterveiligheidsnormen. De nieuwe norm geldt vandaag, maar richt zich op ontwikkelingen zoals die in 2050 verwacht worden. Voor bevolkingsgroei, economische groei en klimaatverandering. Daarmee zijn de nieuwe normen strenger: de lat ligt hoger.

Goed de winter in

De resultaten van de eerste landelijke beoordelingsronde laten zien dat de meeste van onze dijken nu niet klaar zijn voor de toekomst. De uitkomst is geen verrassing. Het bevestigt het beeld van eerdere toetsrondes. En het verklaart de omvang van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het grote aandeel van Waterschap Rivierenland daarin. We hebben nog tot 2050 de tijd om onze dijken te versterken en aan de nieuwe normen te laten voldoen.

De dijken kunnen hoogwater deze winter goed aan. Waar nodig neemt het waterschap beheersmaatregelen. Bijvoorbeeld op nieuwe dijken met een jonge en kwetsbare grasmat. Uit monitoring blijkt intussen dat dijken die gefaseerd worden gemaaid, een sterke grasmat behouden. Ook de vierde droge zomer in vijf jaar tijd had geen effect op de veiligheid van de dijken.

Grote en snelle gravers

Bevers vormen inmiddels een reëel risico. De omvang en snelheid van graverijen stelt ons voor een uitdaging. Herstel van graverij is tijdrovend. Na herstel blijken bevers weer snel terug te keren. Antigraafvoorzieningen zijn kostbaar en hebben soms een beperkte werking voor alleen normale waterstanden. In oktober vond voor het eerst afschot plaats van Gelderse bevers die in de Waaldijk groeven. Het waterschap wil op dit risico een effectieve strategie ontwikkelen. Al in september pleitte het waterschap voor een landelijke aanpak.

Herstel na de vondst van beverholen in de Waaldijk bij Wamel, in september 2022.

Beheer op orde

Net als voorgaande jaren blijkt dat Waterschap Rivierenland de organisatie van het dijkbeheer op orde heeft, op een stabiel en voldoende niveau. Voor waterveiligheid verzorgt het waterschap de crisisbeheersing en onderhoudt daarvoor een professionele organisatie en een dijkleger waarin ook vrijwilligers helpen.

Het waterschap meldt deze uitkomsten aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), als toezichthouder namens het Rijk.