In de vergadering van 17 september 2019 zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Voorstel: Besluitvorming Uitbesteding Generieke IT-Infrastructuur en het beheer op de Generieke IT-Infrastructuur aan een marktleverancier.

Besluit: het uitbesteden van Generieke IT-Infrastructuur en het beheer op de Generieke IT-Infrastructuur aan een marktleverancier.

Context: Waterschap Rivierenland bereidt zich voor op de uitdagingen die de digitalisering met zich meebrengt. Zo raken bedrijfsprocessen steeds meer verweven met geautomatiseerde oplossingen, worden er steeds meer eisen gesteld aan digitalisering vanuit wet en regelgeving (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Omgevingswet), komen de ontwikkelingen op het gebied van IT steeds sneller op ons af en moeten we resoluut bestand zijn tegen alle kwetsbaarheden die de continuïteit van onze bedrijfsvoering in gevaar brengt.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder: G. den Hartog

Voorstel: Plan van aanpak realisatie dijkversterking De Stelt-Zuid en subsidieverzoek aan het HWBP

Besluit:

 • Vastgesteld het Plan van Aanpak Realisatiefase voor het dijkversterkingsproject De Stelt-Zuid (onderdeel van het project Wolferen-Sprok) met de bijbehorende bijlagen;
 • Ingestemd met het ter toetsing aanbieden van het Plan van Aanpak bij de Programmadirectie HWBP ten behoeve van de gelijktijdige subsidieaanvraag voor het subsidiabele deel van de kosten (90%) groot € 1.411.133,- inclusief btw aan het HWBP;
 • De eigen bijdrage aan het project bedraagt € 156.793,- (10%).

Context: Een eerdere dijkversterking in het kader van het project Ruimte voor de Waal - Nijmegen in het plangebied De Stelt-Zuid is opgeleverd op 31 maart 2016. De nieuw aangelegde dijken (de zogenoemde Groene dijk en Harde kade) voldeden aan de destijds geldende waterveiligheidsnormen.
Het oordeel van afkeuring zoals deze door het ILT is bevestigd, geldt voor het gehele traject tussen Wolferen Sprok en daarmee ook het traject De Stelt. WSRL heeft op verzoek van de gemeente Nijmegen en op basis van de nieuwe normering in 2017 een extra quickscan uitgevoerd. Deze quickscan bevestigt de afkeuring met name op het faalmechanismen macrostabiliteit binnenwaarts. De lengte van het traject dijkversterking De Stelt-Zuid bedraagt 700 meter. De urgentie om de dijk bij De Stelt-Zuid nu wel op te nemen in de scope wordt bepaald door de uitvoering van de VINEX-opgave van de gemeente Nijmegen voor het realiseren van het stadsdeel “De Waalsprong”. De dijk maakt onderdeel uit van het plangebied waardoor een versnelde versterking als meekoppelkans noodzakelijk is om extra kosten in de toekomst te voorkomen. Een dijkversterking achteraf uitvoeren in het bewoonde gebied van De Stelt zou een complexe, kostbare en hinder veroorzakende activiteit zijn. De uitwerking en de realisatie van De Stelt-Zuid is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en het projectteam Wolferen Sprok van WSRL. Dit borgt de uniforme kwaliteit en de raakvlakken in het gehele traject Wolferen Sprok.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder: H. Roorda

Rapport Onderzoek Demping Watergangen Alblasserwaard

Besluit: Het rapport 'Onderzoek Demping Watergangen Alblasserwaard' vaststellen en daarmee de aanbevelingen overnemen en uitvoeren.

Context: In de periode 2008-2017 zijn ongeveer 300 (delen van) watergangen zonder vergunning of melding gedempt in de Alblasserwaard. Het betreft voornamelijk C-watergangen. Op 26 maart jl. heeft het CDH daarom besloten om een handhavingstraject op te starten.

De secretaris-Directeur heeft, namens het dagelijks bestuur, Concerncontrol opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van deze dempingen. Het onderzoek is beperkt tot het intern functioneren van toezicht en handhaving op de watergangen.

In de samenvatting van het onderzoeksrapport zijn de belangrijkste conclusies, oorzaken en vervolgacties opgenomen.

De uitkomsten van dit rapport kunnen worden gecommuniceerd aan de leden van het Algemeen Bestuur.

De notitie kan beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de tweede bijeenkomst van AB leden over slootdempingen.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: Als er beleidswijzigingen nodig zijn dan het Algemeen Bestuur

Portefeuillehouder: J.C Verdaas

V = Verspreidbare specie

RNV = Ruimtelijk niet verspreidbare specie. Dit is de specie die wel op de kant mag maar wordt afgevoerd omdat er geen ruimte is om op de kant te verwerken of omdat verwerking in een weilanddepot technisch of wettelijk niet mogelijk is.

NV = Niet verspreidbare specie (dit is specie die vanwege de kwaliteit niet op de kant verwerkt mag worden en daarom wordt afgevoerd naar een stort plaats).


Voorstel: Stand van zaken PFAS-problematiek (Poly- en perfluoralkylstoffen) bij baggerprojecten

Besluit: het CDH stemt in met de voorgestelde beheersmaatregelen voor baggerwerken:
Onderstaand kort de gevolgen die het handelingskader heeft op de Baggerwerkzaamheden:

 • Verspreidbare baggerspecie; mag op de kant gezet worden. (weilanddepots valt onder begrip verspreidbaar)
 • De baggerplanning vanaf winter 2020-2021 herzien:
 • Projecten waar groot risico ligt t.a.v. RNV en NV baggerspecie (m.n. stedelijk gebied) zijn uitgesteld;
 • Projecten in landelijk gebied zijn in de planning naar voren gehaald;
 • Geen afzet voor de RNV en NV Baggerspecie (met name risico stedelijk gebied)
 • Bagger zoveel mogelijk en accepteer dat delen waar geen afzetmogelijkheden voor zijn, niet worden gebaggerd;
 • Overleg met bevoegd gezag voor lokaal beleid PFAS-bagger

Gevolg van de beheermaatregel is dat we de cyclus van het Meerjaren Baggerprogramma niet halen.

Context: Momenteel speelt landelijk een probleem t.a.v. een aantal Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), te weten GenX, PFOA en PFOS (samengevat PFAS).

In de loop van 2018 werd bekend dat PFAS via antropogene bronnen in het milieu zijn terechtgekomen. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen zijn veelvuldig toegepast vanwege hun brandwerende en waterafstotende eigenschappen. Duidelijk is geworden dat - naast puntbronnen - PFAS in nagenoeg heel Nederland diffuus is verspreid door atmosferische depositie en door verspreiding via de afval(water)keten. Begin juli is door het ministerie van Infrastructuur & Water een handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie uitgebracht met als doel om het grondverzet in Nederland niet te laten stagneren. Tegelijk wil de overheid geen risico's lopen doordat met PFAS verontreinigde gronden naar minder belaste gebieden wordt gebracht.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden (met bespreking in de commissie)

Portefeuillehouder: H.A. Driessen

Voorstel: Innovatieproject Zon op Dijk

Besluit:

-        Als partner toe te treden tot het consortium "Zon op Dijk";

-        de samenwerkingsovereenkomst te laten ondertekenen door directeur mw. Y.A.M. van der Meulen;

-        de proeflocatie "Drielse Dijk" voor het uitvoeren van een pilot met zon op dijk aan te dragen.

Context:

In 2018 heeft Waterschap Rivierenland een verkenning uitgevoerd naar technische mogelijkheden en potentiële pilotlocaties en is het idee van zon op dijk ingediend voor de waterinnovatieprijs. De Drielse Dijk (ten noorden van de RWZI Arnhem) is als meest geschikte locatie voor een pilot naar voren gekomen.

Door als partner met een proeflocatie voor een pilot toe te treden tot het consortium Zon op Dijken, kunnen we gebruik van de diensten, kennis en kunde van de aangesloten partijen. Met de pilotlocatie Drielse Dijk wordt de scope van het onderzoek verruimd naar een rivierdijken. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het onderzoek en de reikwijdte van de resultaten. Door de pilot onder te brengen bij het consortium kan deze sneller en goedkoper worden gerealiseerd. Waterschap Rivierenland levert de proeflocatie, advies rondom het voldoen aan waterkering gerelateerde vergunningvereisten en kennis rondom het toetsen van plannen aan waterveiligheidsvereisten. Dit gebeurt door eigen medewerkers van Waterschap Rivierenland.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder: H. van ‘t Pad

Voorstel: Vaststellen van de Leggers Waterkeringen 2019

Besluit: De leggerwijzigingen 2019 aan de waterkeringen, verspreid gelegen in het beheergebied van Waterschap Rivierenland, vaststellen

Context: Deze leggerwijzigingen zijn het gevolg van:

1.    Het opstellen van de legger voor de Diefdijklinie inclusief de dijkverbetering Diefdijklinie.

2.    De dijkverbetering Merwededijk Werkendam.

3.    Het opstellen van de legger voor de Werkensedijk Werkendam.

4.    Het opstellen van de legger voor de Noorder en Zuider Lingedijk.

5.    Het opstellen van de legger voor de voorlandkering Polder Ruigenhil (voorheen: Nedstaal).

6.    Reguliere wijzigingen aan de waterkering als gevolg van onder andere vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland.

Deze wijzigingen hebben ter visie gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden

Portefeuillehouder: H. van ‘t Pad

Voorstel: Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland

Besluit: vastgesteld een Reglement van Orde voor het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland.

Context: Artikel 14 van het Provinciaal Reglement voor Waterschap Rivierenland kent de volgende bepaling

 • Het college van dijkgraaf en heemraden stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.
 • In het reglement van orde worden in ieder geval regels gesteld ten aanzien van de wijze van oproeping tot vergadering, het vergader- en het besluitquorum, de handhaving van de orde tijdens de vergaderingen en de wijze waarop de stemmingen plaatsvinden.

Abusievelijk was er geen Reglement en tijdens deze zomer, bij veel afwezigen, werd dat opgemerkt.

Wie neemt het uiteindelijke besluit: College van Dijkgraaf en Heemraden. Na vaststelling wordt het Reglement gepubliceerd in Het Waterschapsblad.

Portefeuillehouder: J.C. Verdaas

Dit zijn enkele besluiten van het CDH van 17 september 2019. Het is een vertaling van de besluiten en heeft geen formele status. Deze versie wordt ook al verspreid voordat het verslag van de vergadering in een volgende vergadering wordt vastgesteld. Dat doen we om zo snel en duidelijk mogelijk actief te communiceren. U kunt dus aan deze versie geen rechten ontlenen. Wilt u meer weten over de besluiten, dan kunt u contact opnemen met het waterschap. Het Bestuurssecretariaat kan u daarbij verder helpen. Bel met 0344-649090 en vraag naar een van de medewerkers van het bestuurssecretariaat.