Afsprakenkader riolering

De Waterwet, de Wet Milieubeheer en het Bestuursakkoord Water vragen om intensieve samenwerking tussen gemeenten en waterrschap. Dit om onder andere lozingen van de gemeentelijke riolering op de zuiveringsinstallaties van het waterschap en het watersysteem te beheersen.

Om invulling te geven aan de gewenste samenwerking, is de nota “Samen door één buis” opgesteld. Op basis van het afsprakenkader dat in de nota wordt beschreven, wil Waterschap Rivierenland goede afspraken maken met gemeenten in gemeentelijke rioleringsplannen en afvalwaterakkoorden.

Denkkader doelmatigheidsafweging

Samenwerking tussen gemeenten en waterschap moet leiden tot een doelmatige invulling van rioolbeheer waar het gaat om de samenhang met het zuiveringsbeheer en het waterbeheer. Om tot een keuze te komen van de juiste maatregelen moeten gemeenten en waterschap de juiste kennis opbouwen als basis voor keuzen. Om te kunnen beoordelen of een activiteit/maatregel al dan niet acceptabel/zinvol is presenteert het waterschap in de nota een hulpmiddel; het “denkkader doelmatigheidsafweging”. Het waterschap kan als specialist op het gebied van water met veel kennis over waterbeheer en afvalwaterbeheer, een belangrijke meerwaarde bieden aan gemeenten. Ook in de beleidsvorming en planvorming kan het doelmatig zijn om gebruik te maken van de expertise van het waterschap.