Meetprotocol waterstaatswerken

Moet u meetgegevens aanleveren aan het waterschap? Bijvoorbeeld in het kader van een watervergunning? Waterschap Rivierenland heeft voor het opnemen en aanleveren van meetgegevens het ‘Meetprotocol waterstaatswerken'.

Wanneer in een vergunning vermeld is dat revisie moet worden aangeleverd moet de inwinning en aanlevering gebeuren volgens het Meetprotocol wateren en kunstwerken. Voor het aanleveren van meetgegevens, die niet staan beschreven in het Meetprotocol waterstaatswerken, dient vooraf overleg plaats te vinden.

Aanpak

U kijkt in het Meetprotocol waterstaatswerken welke gegevens aangeleverd moeten worden. Dit wordt op objectniveau of opnamentechniek beschreven. U zorgt vervolgens voor de inwinning van de gegevens en stuurt ze naar de afgesproken contactpersoon van het waterschap

Levert u gegevens aan in het kader van een vergunning dan is uw contactpersoon de toezichthouder zoals vermeld in de begeleidende brief behorende bij de verleende vergunning. Via het centrale telefoonnummer van het waterschap (0344-649090) kunt u met de toezichthouder contact opnemen. Ten behoeve van de toezichthouder dienen de meetgegevens, naast de digitale versie, ook cartografisch op kaartmateriaal te worden aangeleverd. Dit mag in pdf formaat.

Levert u gegevens aan in het kader van een opdracht van het waterschap is uw contactpersoon vermeld in de opdracht. In beide gevallen, dient u het zaaknummer zoals dat op de vergunning of in de opdracht staat vermeldt aan te leveren bij of in de gevraagde gegevens.

Voorbeeldbestanden