Kaderrichtlijn Water: voor schoner water

Gezond water dat goed is voor mensen, dieren en planten. Dat is het doel van de Kaderrichtlijn Water, de Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2027 op orde is.

Waterbeheerders, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, werken al tientallen jaren aan schoon water. Dit werk krijgt een extra impuls door de Europese Kaderrichtlijn Water uit 2000. Door de Kaderrichtlijn Water moeten waterbeheerders per stroomgebied met elkaar samenwerken, want water houdt zich niet aan grenzen van waterschappen of provincies. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheden.

Waterkwaliteit raakt iedereen. En dat betekent ook dat elke Nederlandse overheid (gemeente, waterschap, provincie, rijk) een eigen taak heeft op het gebied van waterkwaliteit. Hiervoor zijn diverse plannen gemaakt.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) kent een uitvoeringsperiode van in totaal 18 jaar (2010 tot en met 2027), verdeeld over drie planperiodes van elk 6 jaar:

  • Planperiode 1: 2010-2015
  • Planperiode 2: 2016-2021
  • Planperiode 3: 2022-2027

Eerste planperiode 2010-2015

In het eerste KRW Rivierenlandplan  uit 2009 heeft  Waterschap Rivierenland  vastgesteld aan welke eisen de waterkwaliteit in het rivierengebied moet voldoen en welke maatregelen nodig zijn om deze doelen te bereiken. Het bevat een haalbaar en betaalbaar pakket aan maatregelen. Maar daarmee zijn we er niet.

Uitvoering

De maatregelen worden ook daadwerkelijk uitgevoerd om de gewenste verbetering van de waterkwaliteit tot stand te brengen. Elk jaar wordt door het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn West een voortgangsrapportage opgesteld onder de titel ‘Schoon water in beeld’. Hierin staat welke stappen er genomen zijn en wat de resultaten zijn.

Een citaat uit de inleiding van de rapportage over 2013: Werken aan schoon water in Rijn-West heeft op veel plaatsen al geleid tot verbetering van de waterkwaliteit. Met de honderden maatregelen die in de afgelopen jaren in uitvoering zijn gekomen, kunnen de resultaten alleen maar verder verbeteren. Bijna de helft van de voorgenomen maatregelen was op 1 januari 2014 gereed, een kleine 20% is in uitvoering. Met dat resultaat zijn we goed op weg met de uitvoering van het maatregelpakket SGBP-1.

Tweede planperiode  2016-2021

Op 26 september 2014 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met het ontwerp KRW-Rivierenlandplan 2 (2016-2021). In dit plan wordt de 1e uitvoeringsperiode (2010-2015) geëvalueerd, wordt een strategie voor de nieuwe uitvoeringsperiode beschreven en worden verdere maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit voorgesteld. Daarnaast wordt een prognose gegeven van de toestand van de KRW waterlichamen in 2021. Ook wordt ingegaan op onderzoek en monitoring, samenwerking met andere organisaties en de kosten van het maatregelpakket.

Hoofdzakelijk zetten we in op inrichting- en beheermaatregelen en het beperken van de emissies van verontreinigende stoffen. Het gaat hierbij vooral om aanleg en reconstructie van natuurvriendelijke oevers, verbreden/verdiepen van watergangen en het vispasseerbaar maken van stuwen en overige kunstwerken. Maar ook om optimalisatie van beheer en onderhoud, natuurvriendelijk beheer, baggeren, nieuwe onderzoeksmaatregelen en het beperken van emissies uit de landbouw. Eveneens worden enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties aangepast.

Voor vragen over de Kaderrichtlijn Water kunt u contact opnemen met projectleider Ton van der Putten via e-mail t.vander.putten@wsrl.nl of telefoon 0344 - 649287.

Lees meer over

Schoon water