Wijzigingen legger wateren 2018

Waterschap Rivierenland actualiseert jaarlijks de legger van de wateren. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2018.

De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor inwoners van het rivierengebied en andere belanghebbenden. Vanwege deze gevolgen hebben de wijzigingen in een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 2 oktober 2018 de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Een kaart met de wijzigingen van de legger vindt u hier.

De legger is een soort register waarin de onderhoudsplichten ten aanzien van waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater.

gerenoveerde stuw 

Aanleiding wijzigen legger wateren

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de wateren te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  • de aanpassingen aan het watersysteem als gevolg van de dijkversterking Hagestein - Opheusden
  • de realisatie nieuwe peilgebied Middelbroek- Ameide-Tienhoven, zuid;
  • de gerealiseerde werken die conform verleende watervergunningen of meldingen zijn uitgevoerd, waaronder de wijk De Rietlanden in Beuningen;
  • de gerealiseerde werken die in eigenbeheer zijn uitgevoerd, waaronder aangelegde natuurvriendelijke oevers;
  • correcties in de vastgestelde legger
  • de gehonoreerde verzoeken om de status van een water te wijzigen of om een beschermingszone aan te passen.

Publicatie van het besluit

Het besluit en de bijlagen zijn op 16 oktober 2018 in het Waterschapsblad op overheid.nl gepubliceerd en zijn daar digitaal in te zien.

Inzage

Het besluit tot wijziging van de legger wateren 2018 en de bijlagen liggen vanaf woensdag 17 oktober 2018 tot en met dinsdag 27 november 2018 ter inzage op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Als u van plan bent het besluit en de bijlagen in te komen zien en u wenst uitleg te krijgen, maak dan een afspraak via het e-mailadres inzienleggerwateren@wsrl.nl.

Beroep

Beroep tegen de vaststelling van de wijzigingen van de legger wateren 2018 is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk. Alleen als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd, is beroep nog wel mogelijk.

Tegen de wijzigingen van de legger wateren 2018 kan vanaf woensdag 17 oktober 2018 tot en met dinsdag 27 november 2018 beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het indienen van beroep treedt het besluit in werking. De vastgestelde legger treedt in werking op woensdag 17 oktober 2018. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via  http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Met vragen over de legger wateren , kunt u terecht bij de heer Ton Sijnen, telefoon (0344) 64 92 41 of bij de heer Rogier Müller, telefoon (0344) 64 92 12.   Meer informatie over de legger wateren en de status van wateren staat op de webpagina Legger wateren