Wijzigingen leggers waterkeringen 2019

De legger waterkeringen bevat essentiële informatie over de ligging, afmeting, vorm en constructie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers, bijvoorbeeld nadat een dijktraject verbeterd is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Op 28 mei 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de ontwerp-leggers Waterkeringen 2019 vastgesteld. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers bij de dijk.

Aanleiding wijzigen leggers waterkeringen

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  1. Het opstellen van de legger voor de Diefdijklinie inclusief de dijkverbetering Diefdijklinie.
  2. De dijkverbetering Merwededijk Werkendam.
  3. Het opstellen van de legger voor de Werkensedijk Werkendam.
  4. Het opstellen van de legger voor de Noorder en Zuider Lingedijk.
  5. Het opstellen van de legger voor de voorlandkering Polder Ruigenhil.
  6. Reguliere wijzigingen aan de waterkering als gevolg van onder andere vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland

Ontwerp-leggers met bijlagen ter inzage

De ontwerp-leggers waterkeringen 2019 met bijlagen (leggerkaarten) liggen van donderdag 13 juni tot en met woensdag 24 juli 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel. U kunt hiervoor een afspraak maken via het e-mailadres: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Er is dan iemand beschikbaar voor toelichting en uitleg.

Het besluit, de leggers en overige bijlagen zijn op 12 juni gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl.

Interactieve kaart

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, zijn alle wijzigingslocaties op de interactieve kaart weergegeven. U kunt eenvoudig zien waar in het beheergebied van het waterschap de leggers worden gewijzigd. Door middel van het gesplitste kaartbeeld kunt u de bestaande en de gewijzigde situatie raadplegen. U kunt inzoomen naar een dijk. U kunt ook zoeken op adres of postcode.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de webpagina Keur en leggers.

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).