Wijzigingen leggers waterkeringen 2019

De legger waterkeringen bevat essentiële informatie over de ligging, afmeting, vorm en constructie waaraan de dijken (waterkeringen) moeten voldoen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers, bijvoorbeeld nadat een dijktraject verbeterd is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2019.

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van de primaire, regionale en overige waterkeringen in het rivierengebied. Om het beheer van deze waterkeringen op een goede manier te kunnen uitvoeren moet informatie over deze waterkeringen actueel en overzichtelijk in leggers worden vastgelegd.

Aanleiding wijzigen leggers waterkeringen

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de waterkeringen te actualiseren zijn:

  1. Het opstellen van de legger voor de Diefdijklinie inclusief de dijkverbetering Diefdijklinie.
  2. De dijkverbetering Merwededijk Werkendam.
  3. Het opstellen van de legger voor de Werkensedijk Werkendam.
  4. Het opstellen van de legger voor de Noorder en Zuider Lingedijk.
  5. Het opstellen van de legger voor de voorlandkering Polder Ruigenhil.
  6. Reguliere wijzigingen aan de waterkering als gevolg van onder andere vergunningen en meldingen op grond van de keur en kwaliteitsverbeteringen in de data van Waterschap Rivierenland

Ontwerp-legger

Naar verwachting zal het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland op 28 mei 2019 het ontwerpbesluit tot wijziging van de leggers waterkeringen vaststellen. Daarna wordt het ontwerpbesluit met bijlagen gedurende zes weken ter inzage gelegd. Informatie daarover staat begin juni op deze webpagina.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger waterkeringen? U kunt terecht op de webpagina Keur en leggers.

U kunt ook contact opnemen met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl. Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via e-mail).