Wijzigingen leggers dijken 2018

Op 21 augustus 2018 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland de leggers van de dijken geactualiseerd. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor bewoners en ondernemers bij de dijk.

Een legger is een kaart die informatie bevat over de ligging, vorm, afmeting en constructie van dijken. Ook de onderhoudsplichten staan erin. Met de leggers geeft het waterschap aan welke ruimte de dijken nodig hebben om het rivierengebied zo goed mogelijk tegen overstromingen te beschermen. In de loop van de tijd kan het nodig zijn wijzigingen aan te brengen in de leggers. Bijvoorbeeld nadat een dijktraject versterkt is. Op deze webpagina staat informatie over de wijzigingen van 2018.

Aanleiding wijzigen leggers dijken

Aanleiding voor het waterschap om de leggers van de dijken te actualiseren zijn diverse wijzigingen aan de waterstaatkundige infrastructuur. Dit betreffen:

  • wijzigingen aan de dijken door de dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak  en de dijkversterking Baanhoek
  • het opstellen van de leggers voor de Voorlandkering Polder Nieuwland en de voorhavendijken Amsterdam-Rijn Kanaal; Bernhardsluizen
  • wijzigingen aan de waterkeringen door derden als gevolg van vergunningen en meldingen op grond van de keur (dit zijn de zogeheten reguliere wijzigingen);
  • kwaliteitsverbeteringen in de data over de waterkeringen van het waterschap (terug te vinden bij de reguliere wijzigingen).

Publicatie v de leggers

Het besluit, de leggers en overige bijlagen zijn op 4 september 2018 gepubliceerd in het Waterschapsblad op www.overheid.nl en daar in te zien.

Op de kaart vastgestelde legger dijken staan de dijken in het beheergebied van Waterschap Rivierenland en de bijbehorende kern- en beschermingszones weergegeven.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de leggers? Neem dan contact op met het waterschap via: leggerswaterkeringen@wsrl.nl Vermeld daarbij duidelijk uw vraag en de manier waarop wij met u in contact kunnen komen (telefonisch of via de mail).