Streefpeilbesluit Groesbeek

Waterschap Rivierenland heeft op 25 november 2011 het streefpeilbesluit Groesbeek vastgesteld. Het College van Dijkgraaf en Heemraden heeft vervolgens op 11 juni 2019 een partiële herziening van dit streefpeilbesluit vastgesteld. Deze herziening was nodig vanwege de beoogde maatregelen ter hoogte van Natura 2000-gebied De Bruuk bij Groesbeek. Als onderdeel van het maatregelenpakket voor hydrologisch herstel van De Bruuk is voorzien in een peilaanpassing bij een aantal watergangtrajecten rondom De Bruuk en aanleg van een nieuw watergangtracé.