Schouw watergangen

Sloten zijn belangrijk voor het waterbeheer in het rivierengebied. Ze zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Daarom moeten ze de juiste diepte hebben en mag er niet teveel begroeiing in staan. Dan kunnen we de waterstand in de polders op het juiste peil houden en wordt het gebied niet te nat of te droog. Het waterschap zorgt voor het onderhoud van de A-watergangen (weteringen en de grotere sloten). Kleinere sloten (de zogenaamde B-watergangen of 'schouwsloten') moeten worden onderhouden door eigenaren van percelen die aan deze sloten grenzen.

Jaarlijks vanaf 1 november  - en in het gebied Alm en Biesbosch vanaf 1 december - kijken medewerkers  van Waterschap Rivierenland of de schouwsloten en bijbehorende kunstwerken zoals duikers voldoende ontdaan zijn van begroeiing, vuil en andere materialen. Dit wordt de maaischouw genoemd. Daarnaast wordt eens in de 15 tot 18 jaar de diepte en afmetingen van de schouwsloten gecontroleerd. Dit wordt de diepteschouw genoemd.  Behalve deze vaste momenten, controleren medewerkers van het waterschap het hele jaar door of de watergangen in goede conditie zijn.

Voor wie geldt het

Wie de sloot moet onderhouden, staat beschreven in artikel 2.1 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Onderhoudsplichtig zijn degenen die in de legger ingevolge de Waterschapswet of in artikel 2.12 van deze keur tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen. Bent u aangrenzend eigenaar van een B-sloot? Dan bent u verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud. Onder aangrenzende eigenaar wordt verstaan: de kadastrale eigenaar van het perceel gelegen binnen 1 meter vanaf de grens van een waterstaatswerk. Het gewoon en buitengewoon onderhoud staat vastgelegd in de keur (artikel 2.5 en 2.6). Het gewoon onderhoud houdt in dat u de sloot, de bodem en de slootkanten vrij houdt van begroeiing, vuil en andere materialen. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het buitengewoon onderhoud. Hieronder worden de juiste diepte en vastgestelde afmetingen van de sloot verstaan. Hierover vindt u meer informatie onder het kopje ‘Buitengewoon onderhoud (diepteschouw).

Woont u in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden of Alm & Biesbosch? Dan gelden voor u extra voorwaarden:

 • In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden moeten eigenaren van percelen die grenzen aan A-sloten (gedeeld onderhoud), het talud onderhouden tot aan de bodem van de sloot.
 • In het gebied Alm & Biesbosch hebben eigenaren van percelen langs B-sloten die door het waterschap onderhouden worden, ontvangstplicht. Dit betekent dat ze het maaisel en de bagger uit deze sloten op hun perceel moeten accepteren. Als hiervoor geen plaats is op het betreffende perceel, legt het waterschap de bagger en het maaisel op de wegberm. De eigenaren van de tegenover de weg liggende gronden moeten dit binnen 30 dagen afvoeren.

Soorten watergangen

Bij het onderhoud onderscheiden we drie soorten sloten of watergangen:

 • A-watergangen. Dit zijn watergangen met een belangrijke water aan- of afvoerende functie, daarom worden de betreffende watergangen door het waterschap onderhouden (m.u.v. van de oevers van de A-watergangen gedeeld onderhoud in het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden).
 • B-watergangen. Dit zijn watergangen met een lokale water aan- en afvoerende functie. Vanwege het beperktere belang van deze watergangen dienen ze door de eigenaren van de aangrenzende gronden te worden onderhouden.
 • C-watergangen. Dit zijn watergangen met voornamelijk een waterbergende functie. Deze watergangen zijn van beperkt belang voor het waterbeheer en er geldt geen onderhoudsplicht, met uitzondering van de gebieden Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

In de "Algemene toelichting Legger wateren" staan de precieze criteria voor de indeling van de watergangen. Wilt u controleren of uw grond grenst aan een A-, B- of C-watergang? Dit kunt u nagaan in de legger van Waterschap Rivierenland. Zie hiervoor Zie hiervoor de legger.

Gewoon onderhoud (maaischouw)

De maaischouw vindt plaats in het hele gebied van Waterschap Rivierenland en start jaarlijks vanaf 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december).

Schouwproces

Het schouwproces verloopt in een aantal stappen:

 • Aankondiging: De schouw wordt van te voren aangekondigd door middel van advertenties in lokale kranten en op de website van waterschap Rivierenland.
 • Schouw: Als tijdens de schouw, uitgevoerd vanaf 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december)  blijkt dat een sloot niet schoon is, ontvangt de eigenaar van het aangrenzende perceel een brief van het waterschap waarin bestuursdwang wordt opgelegd. De eigenaar krijgt dan twee weken de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren.
 • Herschouw: Na twee weken volgt opnieuw een controle: de herschouw. Als het onderhoud dan nog niet goed genoeg uitgevoerd is, wordt bestuursdwang toegepast. Dit houdt in dat het waterschap de werkzaamheden uitvoert. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Voor de tarieven zie overzicht uurtarieven WSRL.

Het diepteschouwproces verloopt iets anders als het gewone schouwproces. Hierover vindt u meer informatie onder het kopje Buitengewoon onderhoud (diepteschouw).

Een watergang schoonmaken

U kunt met verschillende gereedschappen werken om de bodem van uw sloot schoon te maken, bijvoorbeeld met een kantzeis, krooshaak, hark of haakse riek. De begroeiing op het talud kunt u wegmaaien met een zeis, bosmaaier of trimmer en u kunt een hoge drukspuit gebruiken om duikers door te spuiten. Let wel dat het maaisel niet in het water blijft liggen. U kunt de onderhoudswerkzaamheden ook door een loonwerker of hovenier laten uitvoeren, dit kunt u wellicht gezamenlijk met uw buren organiseren, dat is vaak voordeliger.

Sanctiemaatregel maaischouw

Waterschap Rivierenland hanteert een aanvullende maatregel: de preventieve last onder dwangsom. Deze sanctiemaatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achtereen zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt. De maatregel is bedoeld om hen extra te wijzen op de onderhoudsplicht. De sanctiemaatregel is alleen van toepassing op het gewoon onderhoud (maaischouw).

Opleggen van de sanctiemaatregel

De sanctiemaatregel wordt alleen opgelegd aan perceeleigenaren die herhaaldelijk hun onderhoudsplicht niet nakomen. Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Alm en Biesbosch: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. In dat geval wordt, conform ons beleid, een preventieve last onder dwangsom opgelegd. De betreffende eigenaar ontvangt daarover een apart besluit. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar opnieuw het onderhoud niet of niet op tijd op orde heeft, dient een dwangsom te worden betaald aan het waterschap. Wanneer in het derde jaar blijkt dat een eigenaar dat jaar het onderhoud wél voldoende uitgevoerd heeft vóór de vastgestelde schouwdatum, hoeft de dwangsom niet te worden betaald. De onderhoudsplicht blijft echter te allen tijde bestaan. Dit houdt in dat wanneer de onderhoudsplicht alsnog niet wordt nagekomen, het waterschap het onderhoud uitvoert op kosten van de overtreder.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom hangt af van het aantal percelen waarbij de eigenaar in het derde jaar het onderhoud aan de sloot niet heeft uitgevoerd.

Aantal kadastrale percelen

Dwangsom

1-5 kadastrale percelen

€ 250,--

6-10 kadastrale percelen

€ 500,--

Meer dan 10 kadastrale percelen

€ 750,--

Uitzondering op de sanctiemaatregel

Wanneer er sprake is van een schouwovertreding, maar er echter éénjarige gewassen aan de betreffende schouwsloot aanwezig zijn, dan wordt de perceeleigenaar niet aangemerkt als 'herhaaldelijke overtreder'. De perceeleigenaar die in gebreke is, ontvangt wel een schouwbrief. Het waterschap heeft aandacht voor verschillende uitzonderingssituaties, maar maakt hiervoor op voorhand geen uitzondering vanwege de rechtsgelijkheid.

Buitengewoon onderhoud (diepteschouw)

Waterschap Rivierenland start de diepteschouw in het gebied op 1 maart. Voor de diepteschouw is het beheersgebied van Waterschap Rivierenland opgedeeld in kleine deelgebieden, waar eens in de 15 tot 18 jaar gecontroleerd wordt op diepte. De betrokken perceeleigenaren worden van tevoren geïnformeerd over de schouwdatum door middel van een persoonlijke informatiebrief.

Interactieve kaart Diepteschouw

Op de interactieve kaart Diepteschouw worden de diepteschouwgebieden 2019 weergegeven. Hier kunt u gebruik maken van de inzoom-functie om de kaarten op groter formaat in te zien. Met behulp van een vergrootglas (links boven) kunt u  zoeken op adres. Wanneer u op een locatie op de kaart klikt, dan verschijnt er een pop-up scherm. Door middel van het pijltje (rechts boven in het pop-up scherm) vindt u de betreffende informatie behorende bij de door u geselecteerde locatie. Hier vindt u de betreffende watergang, het peilgebied en het diepteschouwgebied.

Diepteschouwproces

Het diepteschouwproces verloopt in een aantal stappen:

 • Aankondiging: De diepteschouw wordt van te voren aangekondigd door middel van advertenties in lokale kranten en op de website van Waterschap Rivierenland. Daarnaast ontvangen de betrokken perceeleigenaren van te voren een algemene informatiebrief van het waterschap.
 • Schouw: Als tijdens de diepteschouw, uitgevoerd vanaf 1 maart,  blijkt dat een sloot niet voldoende diep is, ontvangt de eigenaar van het aangrenzende perceel een vooraankondigingsbrief van het waterschap. De eigenaar krijgt dan circa een jaar de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren.
 • Herschouw: Na een jaar volgt opnieuw een controle: de herschouw. Als het onderhoud dan nog niet goed genoeg uitgevoerd is, wordt bestuursdwang opgelegd. De eigenaar krijgt dan twee weken de tijd om het onderhoud alsnog uit te voeren. Na twee weken volgt nog een hercontrole. Als het onderhoud dan nog niet uitgevoerd is, wordt bestuursdwang toegepast. Dit houdt in dat het waterschap de werkzaamheden uitvoert. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Vastgestelde diepten

Het waterschap bepaalt de diepte die nodig is aan de hand van het zomerpeil. Het zomerpeil is globaal in de periode van april tot november van kracht. Elk gebied heeft een eigen waterpeil dat officieel is vastgelegd in een peilbesluit. De peilbesluiten vindt u in de regelgeving van Waterschap Rivierenland "peilbesluiten".

De volgende dieptematen gelden:

Gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Watergang

Breedte op maaiveldhoogte

Diepte in meters t.o.v. zomerpeil*

B-sloten in veenweidegebied

Smaller dan 3,00 m

0,30 m

B-sloten in veenweidegebied

Breder dan 3,00 m

0,50 m

B-sloten in overige gebieden

Niet afhankelijk van breedte

0,50 m

Vereiste diepten in overige gebieden

Watergang

Breedte op zomerpeilhoogte

Diepte in meters t.o.v. zomerpeil*

Alle B-sloten

Breder dan 2.00 m

0,50 m

Breder dan 1.00 m en smaller dan 2.00 m

0,40 m

Smaller dan 1.00 m

0,30 m

*Voor alle dieptematen geldt dat niet dieper hoeft te worden gebaggerd dan de vaste bodem. Alleen bij peilaanpassingen kan het nodig zijn eenmalig dieper dan de vaste bodem te baggeren.

Een sloot op diepte brengen

Om een sloot op diepte te brengen, kunt u het beste met de andere aangrenzende eigenaar/eigenaren overleggen hoe u het gaat aanpakken. U bent namelijk samen verantwoordelijk voor de gehele sloot. U kunt de sloot op diepte brengen met een schep, hark, baggerbeugel of door het inhuren van een loonwerker of hovenier die het handmatig of machinaal met een baggerpomp of kraan uitvoert.

Wet natuurbescherming

Sommige perioden in het jaar zijn niet zo geschikt voor baggerwerk, omdat dit kan leiden tot schade aan planten en dieren. U kunt het beste baggeren in de periode van half juli tot november. Daarbij moet u zich wel houden aan de regels van de Wet natuurbescherming. In de Wet natuurbescherming is de bescherming van plant- en diersoorten geregeld. Voor informatie hierover verwijzen we u naar de website van het Ministerie van Economische Zaken (Informatie Wet natuurbescherming). U kunt ook bellen via het 4-cijferig telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

Extra voorwaarden

Woont u in het gebied Alblasserwaard of Vijfheerenlanden? Dan gelden voor u extra voorwaarden. In samenwerking met het waterschap moeten eigenaren van aangrenzende percelen ook  ‘wegsloten’ baggeren. Deze eigenaren ontvangen een persoonlijke informatiebrief van het waterschap.

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het schouwteam via telefoonnummer (0344) 64 96 09 of per e-mail schouw@wsrl.nl

 

Film schouw B-watergangen

Loading the player

Veelgestelde vragen schouw watergangen

Hoe vaak moet ik mijn sloot schoonmaken?

U dient de sloot minstens één keer per jaar, voor 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december), vrij te maken van begroeiing, vuil en andere materialen. Eens in de 15 tot 18 jaar dient u de sloot op diepte te brengen. U bent echter het hele jaar door onderhoudsplichtig voor de sloot. Wij raden u aan om ook in droge perioden de sloot te onderhouden. Het is dan makkelijker om begroeiing en vuil te verwijderen en het scheelt werk in het najaar voor de maaischouw.

Hoe weet ik wanneer mijn sloot aan de beurt is?

De datum van de maaischouw (gewoon onderhoud) is vastgesteld op 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december) en wordt jaarlijks bekend gemaakt in lokale kranten en op de website van Waterschap Rivierenland. De maaischouw geldt jaarlijks voor het hele beheergebied van Waterschap Rivierenland. De datum van de diepteschouw (buitengewoon onderhoud) is vastgesteld op 1 maart en de betrokken perceeleigenaren ontvangen van te voren een algemene informatiebrief van het waterschap. Voor de diepteschouw is het beheersgebied van Waterschap Rivierenland opgedeeld in kleine deelgebieden, waar eens in de 15 tot 18 jaar gecontroleerd wordt op diepte.

Ik kan het onderhoud zelf niet (meer) uitvoeren. Wat nu?

Als u niet meer in staat bent het onderhoud zelf te doen, dan kunt u contact opnemen met een loonwerker of hovenier bij u in de buurt. Ook kunt u bij de buren informeren hoe zij het onderhoud (laten) uitvoeren.

Machinaal onderhoud is niet mogelijk?

Als machines er niet bij kunnen dan zal het onderhoud op een andere manier uitgevoerd moeten worden. U kunt het onderhoud handmatig uitvoeren of informeren naar andere mogelijkheden bij een loonwerker of hovenier. Deze beschikt meestal over de nieuwste machines die ook op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen komen. Het waterschap verleent u geen ontheffing van de onderhoudsplicht als er geen machines bij kunnen.

Is het mogelijk om het onderhoud gezamenlijk met mijn buren uit te voeren?

Het is in veel gevallen aan te raden om het onderhoud gezamenlijk uit te voeren. Dit zal, bij inhuur van een loonwerker of hovenier, de kosten kunnen drukken, of u kunt afspreken beurtelings het onderhoud uit te voeren en het maaisel en/of de bagger te ontvangen. Wanneer een sloot voor de helft uitgebaggerd wordt, stroomt de achtergebleven bagger terug naar de uitgebaggerde sloothelft. In veel gevallen zal de sloot nog steeds onvoldoende diep zijn. Het is voor een goede uitvoering van het baggerwerk daarom erg belangrijk dat eigenaren samenwerken en gezamenlijk de sloot (laten) uitbaggeren. Let wel op dat u goede afspraken maakt, zodat het onderhoud altijd vóór de schouwdatum is uitgevoerd. Het waterschap zal altijd de aangrenzende eigenaar blijven aanspreken/aanschrijven want deze blijft, voor ons, verantwoordelijk voor de helft van de sloot.

Hoe controleert het waterschap? Ik heb niemand gezien.

Het waterschap controleert lopend, vanuit de auto en eventueel vanuit een boot of de sloten schoon zijn. De diepte van de sloten wordt gecontroleerd door de sloten te peilen met behulp van een peilstok. De mensen die dit doen zijn medewerkers en schouwmeesters van het waterschap. De schouwers zijn op grond van hoofdstuk 5 uit de Algemene wet bestuursrecht bevoegd als toezichthouder de percelen te betreden waaraan een schouwsloot ligt.

Kan de schouwer niet even langs komen en zeggen dat de sloot niet schoon is?

Helaas kunnen we dit niet doen omdat het teveel tijd vergt. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

De sloot langs mijn perceel is een wegsloot/spoorsloot. Dan is de wegbeheerder/spoorbeheerder toch verantwoordelijk voor het onderhoud?

Wegbeheerders zijn gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat. Spoorbeheerders zijn NS-Vastgoed en Railinfratrust. Zij maaien en/of baggeren vaak de hele watergang maar hoeven dit niet te doen. U blijft, voor ons, aansprakelijk voor het onderhoud wanneer u eigenaar bent van het perceel grenzend aan de betreffende schouwsloot.

De huidige situatie is anders dan op de situatieschets bij de brief. Hoe kan dat?

Waterschap Rivierenland maakt gebruikt van de meest recent vastgesteld legger. Indien de huidige situatie anders is dan op de situatieschets, vergt dit mogelijk een wijziging op de legger. U kunt hierover contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

Het perceel is niet meer van mij of wordt binnenkort verkocht. Dan ben ik toch niet meer verantwoordelijk?

Het waterschap krijgt de gegevens over eigenaren van het Kadaster. Als uw adresgegevens gewijzigd zijn of het perceel inmiddels verkocht is, dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het Kadaster. Bent u van plan om het perceel te verkopen? Maak dan bij de verkoop duidelijk afspraken over het onderhoud. Het kan zijn dat u het onderhoud nog één keer nauwkeurig uitvoert of bijvoorbeeld de kosten met de koper deelt. De nieuwe eigenaar is op de hoogte en komt niet voor onaangename verrassingen te staan. Peildatum voor het waterschap is 1 november (Alm & Biesbosch: 1 december). Ten aanzien van de diepteschouw, is de peildatum op 1 maart gesteld.

Ik verpacht/pacht of verhuur/huur het perceel. Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud?

De eigenaar van het perceel is altijd eindverantwoordelijk. Wij gebruiken gegevens van het Kadaster. Als uit deze gegevens blijkt dat u eigenaar bent van een perceel, ook al heeft u het verpacht of op een andere manier uit handen gegeven, dan blijft u nog steeds verantwoordelijk voor het onderhoud. Het is aan u, hoe u uw huurder, pachter of vruchtgebruiker informeert en afspraken maakt over het onderhoud.

De tenaamstelling en/of het adres van de brief is onjuist, hoe kan dit?

Het waterschap krijgt de eigenaar- en adresgegevens rechtstreeks van het Kadaster. Als u het adres wilt wijzigen, dient u dit zelf te regelen met het Kadaster of via uw notaris. Hiervoor kunt u kijken op www.kadaster.nl. Het klantcontactcenter van het Kadaster is op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (088) 183 22 00.

Waar moet ik met de bagger naartoe?

De bagger uit de watergang die aan uw perceel grenst, kunt u op de kant leggen. Als u eigenaar bent van percelen grenzend aan een watergang die in onderhoud is bij het waterschap, dan heeft u de wettelijke plicht de bagger uit deze watergangen te ontvangen (ontvangstplicht).

Hoe ga ik te werk met vervuilde/verontreinigde bagger?

 

De bagger die vrijkomt bij het buitengewoon onderhoud, kan meestal op uw perceel worden gezet. Het kan voorkomen dat bagger verontreinigd is. Als u weet of vermoedt dat dit het geval is, kunt u de bagger laten bemonsteren door het waterschap. Als blijkt dat de bagger niet verontreinigd is (verspreidbaar), komen de kosten van het onderzoek voor uw rekening (ca. € 1000-€ 1500). Als blijkt dat de bagger wel verontreinigd is (niet-verspreidbaar), dan betaalt het waterschap de kosten van de bemonstering en zorgt voor de afvoer van de verontreinigde bagger. Voor overheden geldt een andere regeling.

Ik heb al een keer gebaggerd en kan niet dieper?

Kunt u niet verder baggeren omdat u op een veenbodem/harde bodem stuit of dreigen de kanten in te zakken, dan kunt u dit doorgeven aan het schouwteam via telefoonnummer 0344 - 64 96 09 of per e-mail: schouw@wsrl.nl. Voor de diepteschouw geldt dat u niet dieper hoeft te baggeren dan de vaste bodem. Zie hiervoor ook de vastgestelde dieptematen onder het kopje ‘Buitengewoon onderhoud (diepteschouw)'.

Ik heb een preventieve last onder dwangsom ontvangen. Waarom staan er geen perceelcodes in de brief?

Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Alm en Biesbosch: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. Dit is op basis van eigenaarsgegevens en dus niet afhankelijk van bepaalde perceelcodes en/of watergangnummers. Wilt u desondanks weten voor welke percelen u in de afgelopen jaren bent aangeschreven, neemt u dan contact op met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

Waarom krijg ik een preventieve last onder dwangsom opgelegd? Ik heb de sloten schoongemaakt voor de herschouw.

Perceeleigenaren worden aangemerkt als ‘herhaaldelijk overtreder' als twee achtereenvolgende jaren op enig perceel niet vóór 1 november (Alm en Biesbosch: 1 december) aan de onderhoudsplicht is voldaan. Meer informatie over de sanctiemaatregel vindt u onder het kopje 'Sanctiemaatregel maaischouw'.

Hoe moet ik een sloot schonen of uitdiepen?

De eigenaar moet: begroeiing uit het water halen, afval en andere materialen weghalen die in het water liggen, overhangende takken van bomen weghalen, oevers en taluds maaien en eventuele schade hieraan repareren en ervoor zorgen dat kunstwerken, zoals dammen, stuwen of sluizen goed werken en eventuele schade hieraan repareren. Daarnaast dient de sloot op de juiste voorgeschreven diepte te worden gebracht. Voor een schouwinstructie verwijzen wij u naar het filmpje op onze website.

Ik weet niet waar het aangegeven perceel ligt, hoe kom ik hier achter?

 

De locatie van het perceel is aangegeven op de situatieschets die bij de brief is gevoegd. Een perceel of een watergang is ook te vinden op de Legger via een interactieve kaart die u op onze website kunt inzien. Via deze kaart kunt u inzoomen naar uw perceel of watergang. U kunt ook zoeken op adres of postcode. Klik op een watergang of icoon voor meer informatie. Aan de rechterkant vindt u het menu Legenda. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met het schouwteam via telefoonnummer 0344-649609 of per e-mail: schouw@wsrl.nl.

 

Moet ik in november nog eens maaien?

In november vindt onze reguliere schouw watergangen plaats. In deze uitzonderlijke situatie van extreme droogte verzoeken we u met klem om nu al sloten te maaien.

De schouw is toch pas in november?

In deze uitzonderlijke situatie van extreme droogte verzoeken we u met klem om nu al sloten te maaien. Het is geen schouw, wel een verzoek met klem. U helpt om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen over de gebruikers, uw buren.

Ik mag al niet beregenen en nou moet ik ook al maaien?

Het is een uitzonderlijke situatie van extreme droogte. We doen al het mogelijke om water in het gebied te krijgen en te houden, we verdelen het beschikbare water zo goed mogelijk. Het beregeningsverbod helpt daarbij. U kunt helpen door te maaien.

Wat als ik dicht bij de oever gewas heb staan, waar ik niet doorheen wil rijden om te maaien?

Maaien is altijd maatwerk, overleg met uw buren wat wel kan. Ons verzoek is met klem om wel te maaien vanwege de extreme droogte. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om B- en C- watergangen te onderhouden.

Wat als mijn buurman niet maait, en ik geen water heb?

Ga in gesprek met uw buurman en wijs hem op ons verzoek met klem om wel te maaien vanwege de extreme droogte. Het is de verantwoordelijkheid van grondeigenaren om B- en C- watergangen te onderhouden.