Waterplan Molenlanden

10 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gefuseerd tot de gemeente Molenlanden. De diverse waterplannen zijn daarom hieronder samengebracht.

Waterplan Liesveld en Graafstroom

Voor de voormalige gemeenten Liesveld en Graafstroom is door gemeenten en waterschap in 2009 een waterplan vastgesteld. Deze zijn budgettair en planmatig uitgelegd tot 2016. Met de maatregelen is voorzien dat de waterhuishouding tot 2025 veilig, robuust en duurzaam is ingericht.

Per gemeentekern zijn op basis van de inventarisatie en analyse maatregelen voorgesteld. Deze variëren van het creëren van extra waterberging en afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel, tot het plaatsen van een terugslagklep in een rioolwater-overstortput. Daarnaast zijn algemene maatregelen gepland zoals het opstellen van goede beheer- en onderhoudsplannen en het verder uitwerken van de overdracht van stedelijk water. Het waterschap gaat de komende jaren monitoren welke effecten de geplande maatregelen hebben en zo nodig kan op basis hiervan worden bijgestuurd. 

Wat hebben we gedaan in Liesveld?

 • Voor de voormalige gemeente Liesveld is baggeren van het stedelijk gebied één van de belangrijkste maatregelen. In de periode van 2012 tot 2015 hebben we de verschillende kernen allemaal gebaggerd. Hiervoor was een baggerplan opgesteld.
 • In het peilgebied van Streefkerk is nog een tekort aan waterberging. Hierdoor kan het waterpeil in de sloten teveel stijgen bij hoosbuien. De omvang van het tekort aan waterberging is niet heel omvangrijk, maar toch is het lastig om een locatie te vinden waar we extra waterberging kunnen realiseren. Bij ruimtelijke projecten zijn we alert op kansen die zich voordoen om de benodigde waterberging in te passen.
 • De Franse Put in Streefkerk is opnieuw ingericht voor waterkwaliteit. Met de herinrichting en het baggeren van de plas is de waterkwaliteit verbeterd en hebben we een deel van de waterbergingsopgave gerealiseerd. De inrichting is bepaald in overleg met de buurtbewoners.
 • In Groot-Ammers is in 2013 extra waterberging aangelegd dat gebruikt wordt voor compensatie van verlies aan waterberging op andere plaatsen in deze kern. Dit vormt een zogenaamde waterbergingsbank. De herinrichting hebben we ook aangegrepen om de oevers natuurvriendelijk in te richten.

Groot-Ammers, waterberging met natuurvriendelijke oevers

 • We hebben diverse duikers (ondergrondse verbindingen tussen twee sloten) vergroot om de doorstroming en de waterkwaliteit te verbeteren. We hebben dit gedaan in Langerak onder de Van Boetzelaerlaan, Streefkerk langs de Tiendweg en in Groot-Ammers.  

Streefkerk, Franse Put

Wat hebben we gedaan in Graafstroom?

Voor de voormalige gemeente Graafstroom is het creëren van meer doorspoeling ten behoeve van de waterkwaliteit een belangrijke maatregel. Hiervoor zijn diverse maatregelen geformuleerd:

 • In Oud-Alblas hebben we bekeken of we de doorstroming kunnen verbeteren. De mogelijkheden blijken hier echter te duur te zijn om uit te voeren.
 • In de buurt van de begraafplaats in Bleskensgraaf hebben we een aantal duikers vergroot.
 • In Bleskensgraaf heeft het water bij de begraafplaats een vreemde kleur. Dit wordt veroorzaakt door kwelwater, water dat van nature uit de bodem omhoog komt. Voor de waterkwaliteit is dit niet slecht, de kleur heeft dus niets met de aanwezigheid van de begraafplaats te maken. We hebben het waterpeil verhoogd om zo de invloed van kwelwater te beperken.

Bleskensgraaf, vreemde kleur van water door kwelwater

 • In het westelijk deel van Bleskensgraaf hebben we afspraken gemaakt voor een beter beheer van het waterpeil. In de praktijk blijkt dat we het formele peil niet kunnen realiseren. Gemeente, waterschap en de direct betrokken bewoners hebben afspraken over het watersysteem helder met elkaar vastgelegd. Dit is een aanvulling op het waterplan.
 • In de Graafstroom bij Vuilendam ligt een te kleine duiker. Op deze locatie loopt ook een onderzoek naar de stabiliteit van de boezemkades. Deel van het onderzoek is mogelijk het aanpassen van het boezemsysteem. Als dit wordt uitgevoerd heeft dat gevolgen voor de waterafvoer bij de Graafstroom bij Vuilendam. We wachten het resultaat van het onderzoek naar de boezemkades af om te kunnen bepalen of de duiker in de Graafstroom moet worden vergroot.
 • Bij de volkstuinen in Bleskensgraaf hebben we een natuurvriendelijke oever aangelegd. Natuurvriendelijke oevers leveren een bijdrage aan een betere waterkwaliteit en natuur- en belevingswaarde. Binnen de voormalige gemeente Graafstroom zijn verder, aanvullend op de wateren die gegraven moesten worden voor compensatie van extra verharding, geen mogelijkheden gevonden om oevers natuurvriendelijk in te richten.

Natuurvriendelijke oever bij volkstuinen Bleskensgraaf

Waterplan Nieuw-Lekkerland

Het geactualiseerde waterplan is door het gemeentelijk- en waterschapsbestuur vastgesteld in 2007. In dit waterplan zijn op praktische wijze een visie, een modelmatige toetsing van de peilstijgingen, aandachtspunten en een maatregelenprogramma opgesteld.
De maatregelen zijn budgettair en planmatig uitgelegd tot 2015. Met deze maatregelen is voorzien dat de waterhuishouding tot 2025 op orde is.

Wat hebben we gedaan in Nieuw-Lekkerland?

De maatregelen van het waterplan Nieuw-Lekkerland hebben we vrijwel allemaal uitgevoerd.

 • In 2019 hebben we een nieuw inlaatpunt vanuit de Hoge Boezem van de Overwaard gerealiseerd en in gebruik genomen. Dit is een onderdeel van een beter doorstroomsysteem voor de kern Nieuw-Lekkerland. Zowel in het oosten als in het westen van het nieuwe peilgebied kan water worden ingelaten. De afvoer gaat via het bestaande gemaal ten zuiden van de kern Nieuw-Lekkerland. De uitvoering is gelijktijdig gedaan met de andere maatregelen voor het peilbesluit.
 • In de kern Nieuw-Lekkerland is de afgelopen jaren een flink aantal duikers (ondergrondse verbindingen tussen twee sloten) vergroot en een sloot verruimd. Dit om stilstaand water te voorkomen omdat hierdoor vissterfte door gebrek aan zuurstof en stank kan ontstaan.

Nieuw-Lekkerland, verruimde duiker Marslaan

 • Op een paar plekken hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd. Langs de meeste sloten is helaas geen ruimte om een natuurvriendelijke oever aan te leggen.
 • Schoon hemelwater wordt in veel wijken niet meer via het riool afgevoerd, maar gaat rechtstreeks naar de sloten. Hiervoor hebben we onder andere in de omgeving van de Venuslaan en in de buurt van de Marslaan de waterafvoer van de straten en een deel van de woningen aangepast.
 • In de Schanspolder in Kinderdijk hebben we de afvoer van het water naar het gemaal verbeterd. Waar mogelijk wordt het afstromende water van de dijk niet naar de Schanspolder afgevoerd. Ook hebben we de aansturing van het gemaal aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat het waterpeil in de sloot te hoog wordt.

Nieuw-Lekkerland, hemelwater wordt zoveel mogelijk naar de sloot afgevoerd

Waterplan Giessenlanden

In het waterplan van de voormalige gemeente Giessenlanden gaat het over het oppervlaktewater binnen de bebouwde gebieden van de kernen Arkel, Hoogblokland, Hoornaar, Schelluinen, Giessen-Oudekerk, Giessenburg en Noordeloos. Het plan dient nu als leidraad voor de uitvoering van allerlei maatregelen op het gebied van water en als kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het waterplan hebben we ook een pakket aan maatregelen beschreven. De uitvoeringsperiode is verlengd tot 2018.

Wat hebben we gedaan in Giessenlanden?

 • Langs de Kerkweg in Giessenburg hebben we extra duikers (dat zijn grote buizen onder de grond die water doorlaten) aangebracht. De duikers die er al lagen zijn vernieuwd.
 • Samen met bewoners van bungalowpark ‘De Giessenburg' hebben we het watersysteem van het bungalowpark opgeknapt door de waterinlaat en de doorstroming te verbeteren.
 • In het sportpark in Giessenburg zijn twee nieuwe vijvers aangelegd.
 • De kasteelgracht in Schelluinen hebben we gebaggerd en duikers met stuwen geplaatst voor een goede beheersing van het waterpeil. Daarnaast is een verbinding (inlaat) vanuit de boezem aangelegd. Omdat het water in de boezems van betere kwaliteit is dan het water in de polders, is het water in deze watergang van betere kwaliteit.
 • De stuw aan de Onderweg in Hoogblokland is vervangen zodat deze weer goed functioneert.
 • We hebben twee inlaten bij overstorten in Noordeloos gecreëerd om meer stroming en verversing in het water te krijgen.
 • In de kanaalwetering in Arkel is de waterhuishouding verbeterd. We hebben duikers vervangen, de watercirculatie door de kern verbeterd, een stuw geplaatst en de watergang gebaggerd.
 • We hebben het watersysteem in Hoogblokland in de buurt van twee overstorten verbeterd. Overstorten zijn overlaten uit het riolenstelsel op de watergang.
 • Aan de Vlietskade in Arkel (bij de crossbaan) hebben we extra waterberging gerealiseerd voor het bestaande stedelijk gebied. We hebben de uitvoering gecombineerd met de aanleg van het fietspad Vlietskade.
 • Plein 983 in Arkel is voorzien van een waterpasserende verharding waardoor we hemelwater onder het plein in kratten kunnen bergen.

Wat gaan we nog doen?

 • De voormalige gemeente Giessenlanden heeft een structuurvisie opgesteld voor haar grondgebied. Hierin is ook de resterende wateropgave voor Arkel benoemd. Deze opgave moet voor 2018 gerealiseerd zijn, tenzij uit nader onderzoek blijkt dat het omliggende landelijk gebied de (versnelde) afvoer van hemelwater uit Arkel voldoende kan verwerken en hierbij niet tot overlast leidt. Dit onderzoek is recent uitgevoerd voor bemalingsgebied Arkel-Hoornaar en we stemmen nu af hoe we hier mee omgaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met Cindy Gejas-Josten, e-mail: c.gejas@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 91 97.