Waterplan Werkendam

14 juli 2016
Verbreding singel Werkendam

In het waterplan van Werkendam hebben de gemeente en het waterschap hun visie op deze taken en het waterbeheer voor Werkendam beschreven. Het hoofddoel van het gemeentelijke waterplan is het realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem. Het waterplan richt zich op het waterbeheer de stedelijke kernen (binnen de bebouwde kom).

De recente zware regenbuien in de zomer van 2014 en 2015 hebben laten zien hoe belangrijk het waterbeheer is. Aanvullend op de maatregelen uit het waterplan hebben gemeente en waterschap een uitgebreid aanvullend maatregelenpakket opgesteld. Deze maatregelen moeten wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk beperken maar kunnen overlast in situaties met extreem veel neerslag niet volledig voorkomen.

Wat is er al gedaan en gaan we nog doen?

Het maatregelenpakket van het waterplan en de aanvullende maatregelen omvat verschillende maatregelen zowel in riolering, oppervlaktewater als in de inrichting van de openbare ruimte. Niet al deze maatregelen worden hieronder genoemd. Met name worden de oppervlaktewater-maatregelen belicht.

In de kern Werkendam zijn verschillende maatregelen uitgevoerd:

 • De duiker onder de Sportlaan is vervangen om de afvoer te verbeteren.
 • Langs de singels langs de wijken Welgelegen en Vervoornepolder-Zuid zijn delen van de watergang verbreed om meer waterberging te realiseren.
 • De stuw langs de Zandwei is geautomatiseerd om de waterberging bovenstrooms beter te benutten.
 • Watergang de Kooi is verbreed om daarmee waterberging te realiseren.
 • In combinatie met de herontwikkeling Goezate/ De Erker/ Elzengriend zijn de oevers bij de Voorstevliet verbreed om waterberging te creëren.
 • De Dokvijver is vergoot om meer waterberging te realiseren.
 • Naast de hier genoemde maatregelen zijn verschillende maatregelen in voorbereiding om meer waterberging te realiseren en de afvoer van overtollig water te verbeteren.

In de kern Sleeuwijk ligt nog een waterbergingsopgave. Deze willen we in de komende periode aanpakken.

 • De belangrijkste maatregelen in Sleeuwijk zijn het aansluiten van de ijsbaan op het watersysteem en het verbreden van de watergang langs Transvaal.
 • Voor een betere afstroming van overtollig zijn begin 2016 de duikers in de watergang langs de Rijksstraatweg vergroot. Ook de duiker onder Transvaal staat op de lijst om te worden vergroot.

Foto: vervangen duikers langs Rijksstraatweg

In de kern Nieuwendijk is langs de Vijverstraat een natuurvriendelijke oever ingericht waarmee tegelijkertijd waterberging is gerealiseerd. Op het programma staat nog onder meer:

 • Het realiseren van een verbinding tussen het watersysteem van de kern en het watersysteem van Westerhei.
 • Het realiseren van extra waterberging langs de Ippelseweg.
 • Het verbeteren van de afwatering en het realiseren van extra waterberging nabij de voetbalvelden.
 • Om de afvoer te verbeteren is begin 2016 de duiker bij het Schansgat vergroot en zijn de duikers onder de A27 geïnspecteerd en doorgespoten.

Foto: nieuwe duiker Schansgat

In de kern Hank zijn verschillende maatregelen uitgevoerd:

 • Het vergroten van de duikers in de Kerkstraat en Mariapolder.
 • Het vervangen van de stuw in de Jachtstraat.
 • Het realiseren van waterberging in de Beatrixstraat.

Naast de hier genoemde maatregelen zijn verschillende maatregelen in voorbereiding om meer waterberging te realiseren en de afvoer van overtollig water te verbeteren.

In Dussen is in het nieuwbouwproject Zandweide het Middeltje natuurlijk ingericht en is de oeveraanleg gecombineerd met waterberging. Op het programma staat nog onder meer het realiseren van aanvullende waterberging bij de ponyweide.

Meer informatie

Voor vragen en/of meer informatie over het waterplan Woudrichem, kunt u contact opnemen met Pascal van den Ring van Waterschap Rivierenland, e-mail p.vanden.ring@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 9220.