Waterplan West Maas en Waal

28 februari 2019

Vanaf 2007 werken de gemeente West Maas en Waal en het Waterschap Rivierenland samen aan de uitvoering van het waterplan West Maas en Waal. Het doel van het plan is een gezond en veerkrachtig watersysteem in alle dorpen binnen de gemeente West Maas en Waal en wateroverlast en schade te beperken.

In 2017 hebben we samen met de gemeente de nog resterende maatregelen van het waterplan voor de periode 2017-2025 in beeld gebracht. We hebben gekeken naar de effectiviteit van de geplande watermaatregelen en waterberging. De maatregelen die bijdrage leveren aan een goed functionerend watersysteem zijn onderbouwd vastgelegd in een nieuw uitvoeringsprogramma voor de derde (en laatste) uitvoeringsfase van het waterplan West Maas en Waal. Waterschap Rivierenland heeft het benodigde budget hiervoor in december 2017 vastgesteld.

Wat hebben we al gedaan?

Beneden-Leeuwen

 • We hebben de ondergrondse waterverbinding vervangen door een nieuwe verbinding onder de Van Heemstraweg (hoek Beatrixstraat-Van Heemstraweg). Hiermee is de regelmatig voorkomende wateroverlast in de open watergang ten oosten van de Beatrixstraat effectief aangepakt.
 • In 2011 hebben we bij de reconstructie van de Van Heemstraweg vier duikers vervangen. Hierdoor kan het regenwater sneller het dorp verlaten. Om de extra regenwater op te vangen hebben we ten zuiden van de Van Heemstraweg een de waterberging in combinatie met een Cool Nature speelpark aangelegd. In 2017 was de verbinding via een watergang en aanleg van een regelbare stuw ten zuiden van de Van Heemstraweg (Veesteeg-oost) gereed.
 • Bij de herinrichting van de Beatrixstraat is een innovatief systeem aangelegd om regenwater beter af te kunnen voeren. Hierdoor werd de druk op de riolering verlaagd en onwenselijke lozingen uit het riool voorkomen. Het regenwater wordt afgevoerd naar de waterberging in Het Leeuwse Veld; Het Speelse Veld. In totaal kan via het Leeuwse Veld en Liesterstraat ruim 35.000 m3 water in de Liesterstraat worden geborgen, zodat de kans op wateroverlast wordt verkleind.
 • In 2017 hebben we de vele lange ondergrondse duikers in met name Beneden-Leeuwen geïnspecteerd en zo nodig schoongemaakt- In 2018 is de gemeente -in samenwerking met het waterschap- gestart met de uitwerking ‘2e afvoer tracé duiker Zijveld’ in Beneden-Leeuwen. Door de duiker een extra afvoerroute te geven verwachten we het water beter te kunnen verwerken waardoor overlast wordt voorkomen.
 • In het park aan de zuidzijde van Wamel was sprake van wateroverlast en waren groenvoorzieningen aan vervanging toe. In 2013 hebben we het park heringericht. Het is weer een aantrekkelijk park om te ontspannen en er is voldoende ruimte voor het regenwater uit heel Wamel.

Alphen

In de zomers van 2015 en 2016 hebben hoosbuien in Alphen overlast en schade veroorzaakt. Dit heeft ertoe geleid dat we een gebiedsproces zijn opgestart. In 2016 hebben we samen met de gemeente en een dertigtal inwoners tijdens twee werksessies de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Dit heeft geleid tot een maatregelenplan dat in de periode 2018-2022 wordt uitgevoerd.

Start uitvoering watermaatregelen Alphen

De gemeente gaat de komende jaren op meerdere plaatsen aan de slag om de maatregelen te realiseren. Het waterschap realiseert dit jaar het verbeteren van de afvoer door de Lindenlaan en het vergroten van de bestaande duikers (dit zijn de betonnen kokers die de wateren met elkaar verbinden) aan de Middendam -Teeuwskamp.

De werkzaamheden die voor dit jaar staan gepland starten in april 2019 (na Pleinpop) aan de Lindenlaan en worden uitgevoerd door Willems Winssen B.V.. De bestaande pomp wordt daar vervangen, een persleiding aangebracht (om extra water uit Alphen af te kunnen voeren) en de watergang wordt aangepast, inclusief het vergroten van de duikers. De verwachting is dat deze werkzaamheden duren tot eind juni. Medio mei wordt gestart met het vervangen en vergroten van de drie bestaande duikers aan de Middendam – Heuvelstraat – Teeuwskamp - Het Gement. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor september 2019 afgerond. Een overzicht vind je hier.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Danny Witte, projectleider van Waterschap Rivierenland via (0344) 649 129 of d.witte@wsrl.nl.

Maasbommel

 • Het lokaal tekort aan waterberging hebben we samen met de gemeente opgelost in het openbaar groen en enkele verbrede sloten.
 • In het voorjaar 2017 hebben we op het terrein van de zuivering Kapelstraat een waterberging aangelegd van ca. 5000 m2 (in totaal 1500 m3 berging). Daarbij is ca. 400 m3 watercompensatie voor de verwachte kweldruk vanuit de ‘Nevengeul’ ingepast. Hiermee is het gebrek aan waterberging voor Maasbommel opgelost.

We blijven meten om zo te kunnen beoordelen of de genomen maatregelen voldoende effect hebben en om effectieve maatregelen te kunnen nemen voor bestaande problemen.
Waterberging Maasbommel

Wat gaan we nog doen?

Komende jaren werken we hard aan de verbetering van de afvoer van regenwater en oppervlaktewater uit de dorpen. We zoeken naar betaalbare oplossingen waardoor binnen de looptijd van het waterplan alle knelpunten redelijkerwijs zijn opgelost. Dat kan bijvoorbeeld door mee te liften op al lopende werken, zoals herbestrating en rioolvervangingen.

Wamel

 • Bij de baggerwerken in 2020 inspecteren en reinigen we ook de duikers in Wamel.

Alphen

 • Waar nodig vergroten we het hoofdwatersysteem (grote duikers en A-watergangen).
 • Langs de Lindenlaan komt een afvoertracé door middel van een pomp met bijbehorende persleiding.  De uitvoering vindt in 2019-2020 plaats. De bewoners houden stellen we op de hoogte van de ontwikkelingen en we betrekken hen bij de voorstellen.
 • De gemeente zorgt voor betere afvang van regenwater en een verdeelde afvoer naar open water. Daarvoor worden diverse wegen opnieuw ingericht en afgekoppeld. Ook wordt meer openwater gegraven en bestaand water vergroot.
 • De gemeente heeft met de inrichting van het Brouwershof rekening gehouden met regenwaterafvoer. De vijver aan de Middendam wordt door de gemeente in 2019 vergroot en er komt meer groen.
 • In 2019 pakt de gemeente de Heuvelstraat en de Citadelstraat aan. Hier worden de wegen afgekoppeld en sloten gegraven. De werkzaamheden gebeuren in overleg met de betrokken inwoners en zij dragen zelf ook hun steentje bij door stenen in de tuin te verwijderen en te vergroenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het waterplan kunt u contact opnemen met Danny Witte, e-mail d.witte@wsrl.nl of telefoon (0344) 64 92 19.