Gemakkelijk informatie toevoegen bij vergunningen

Juistheid en de juiste interpretatie van informatie bij vergunningen is van essentieel belang. Maar tijdens het vergunningsproces blijkt dat de werkelijkheid van buiten niet altijd overeenkomt met beschikbare fictieve informatie. Door toepassing van augmented reality (AR) en virtual reality (VR) is het mogelijk om deze twee informatiebronnen aan elkaar te koppelen. Dit draagt bij aan een effectiever (tijdwinst) en doelmatig vergunningsproces.

Zo werkt het

AR en VR maken het makkelijker om bestaande en realtime informatie te combineren tijdens het vergunningsproces. Voor een optimaal vergunningsproces worden verschillende databronnen gebruikt, die op diverse manieren geraadpleegd worden. AR en VR brengen de verschillende vormen van informatie visueel bij elkaar en maakt AR het mogelijk om de informatie direct aan te passen en te vertalen naar andere informatie- en databronnen.

Een voorbeeld

Voordat een nieuwe duiker in de legger opgenomen kan worden, controleren we of de duiker volgens de vergunning op de juiste plaats is aangebracht. Hiervoor moet de ligging van de duiker buiten bekeken worden.

Als bij de controle buiten blijkt dat de duiker ergens anders ligt, kan dit via AR ter plekke worden aangepast. Deze informatie wordt direct gekoppeld aan het vergunningsproces en/of de leggerdata. Momenteel wordt dit nog getest, want de directe verbinding tussen informatie van binnen en buiten is momenteel nog erg foutgevoelig en arbeidsintensief

Waar toegepast

Overal binnen het beheergebied van waterschap Rivierenland

Betrokken partijen

  • Launching Customer:  WSRL
  • Uitvoerder: Recreate
  • Samenwerking mogelijk met: Waterschap Drents Overijsselse Delta /  Waterschap Vechtstromen.