Schoon water

Het rivierengebied: een gebied gevormd door overstromingen. Met overal water. Al dat water maakt het rivierengebied kwetsbaar. Bijvoorbeeld voor vervuiling. Het waterschap neemt maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verhogen. Waar nodig werken we hierin samen met partners. Hierdoor blijft het rivierengebied veilig en leefbaar.

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de Flora en Fauna. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW), de Nota Waterhuishouding (NW4) en de nationale Flora- en Faunawet stellen eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid, regelgeving en maatregelen. Daarnaast zien we actief toe op naleving van de regels door burgers, bedrijven en andere overheden. Om te weten of het goed gesteld is met de waterkwaliteit, meten we dit op verschillende locaties met behulp van meetnetten. Zie Kaarten Waterkwaliteit.


Maatregelen verhoging waterkwaliteit

Lozingen uit riool

Het waterschap werkt samen met gemeenten aan het terugdringen van lozingen vanuit het riool op oppervlaktewater. Dit krijgt zijn beslag in gemeentelijke waterplannen.

Aanleg natuurvriendelijke oevers en vistrappen

De aanleg van natuurvriendelijke oevers en vistrappen draagt eraan bij dat er een evenwichtig leefmilieu voor planten en dieren ontstaat. En dat heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit. Bekijk bijvoorbeeld eens onze webpagina over vismigratie.

Bestrijding exoten

Op verschillende plekken in het rivierengebied werkt het waterschap aan bestrijding van exoten. Dit zijn planten en dieren die zijn geïmporteerd uit verre landen. In sommige gevallen verdringen deze exoten andere planten en dieren en veroorzaken daardoor overlast.

Zo kunnen in zomer en najaar sommige waterplanten zo sterk groeien, dat de sloot of waterplas gaat dichtzitten. De water aan- en afvoer stagneert en de waterkwaliteit verslechtert. Lees meer hierover op onze webpagina Woekerende waterplanten.