Schoon water

Het rivierengebied: een gebied gevormd door overstromingen. Met overal water. Al dat water maakt het rivierengebied kwetsbaar. Bijvoorbeeld voor vervuiling. Het waterschap neemt maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verhogen. Waar nodig werken we hierin samen met partners. Hierdoor blijft het rivierengebied veilig en leefbaar.

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de Flora en Fauna. Diverse overheden hebben hiervoor regels opgesteld. De Europese Kaderrichtlijn water (KRW), de Nota Waterhuishouding (NW4) en de nationale Flora- en Faunawet stellen eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het waterschap past deze regels toe in eigen beleid, regelgeving en maatregelen. Daarnaast zien we actief toe op naleving van de regels door burgers, bedrijven en andere overheden. Om te weten of het goed gesteld is met de waterkwaliteit, meten we dit op verschillende locaties met behulp van meetnetten. Zie Kaarten Waterkwaliteit.