Taken

Het rivierengebied is een van de mooiste gebieden van Nederland. Hier zorgt Waterschap Rivierenland voor schoon, voldoende water en veilige dijken.

Schoon water

Foto mensen in kano

Schoon oppervlaktewater is onontbeerlijk voor ons milieu, de Flora en Fauna. En van schoon water kun je genieten. Het waterschap neemt maatregelen die de kwaliteit van het oppervlaktewater verhogen.

Schoon water

Veilige dijken

foto van dijkversterking

Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland werkt voortdurend aan het veiliger maken van de waterkeringen.

Veilige dijken

Voldoende water

Foto medewerker op stuw

Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het meteen als het water stijgt. Maar ook een tekort aan water is nadelig. Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor voldoende water.

Voldoende water

Zuivering rioolwater

Foto van medewerker op zuiveringsinstallatie

Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat u thuis gebruikt en door afvoerputje en toilet wegspoelt. Hiervoor beheren wij 39 waterzuiveringsinstallaties, 184 rioolgemalen en 538 km persleiding.

Zuivering afvalwater

Calamiteitenzorg

Foto calamiteitenoefening

Wanneer calamiteiten plaatsvinden, speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding.

Calamiteitenzorg

Muskusrattenbeheer

Foto medewerker muskusrattenbeheer

Muskusrattenbeheer Rivierenland werkt mee aan de veiligheid en stabiliteit van dijken en kades.

Vaarwegbeheer

Foto pleziervaart

Waterschap Rivierenland is vaarwegbeheerder op de vaarwegen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard (onder andere de Alblas, de Graafstroom en de Giessen).

Vaarwegbeheer