Voldoende water

Voldoende water in de sloot lijkt heel vanzelfsprekend. Maar vaak is dat het resultaat van allerlei ingrepen door het waterschap. Dankzij honderden stuwen en gemalen kan overal in het rivierengebied een van tevoren vastgesteld waterpeil worden gehandhaafd dat past bij het gebruik van het gebied.

Nederland ligt in een rivierdelta. We merken het meteen als het water stijgt. Maar ook een tekort aan water is nadelig. Bijvoorbeeld voor veehouders die hun vee moeten drenken. Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor voldoende water. Zo beheren wij in het rivierengebied zo'n 207 gemalen en 1.890 stuwen. Deze zorgen voor een goed waterbeheer. Ook worden waterbergingslocaties ingericht. Het waterschap legt natuurvriendelijke oever (nvo's) en waterberging-percelen aan. Natuurvriendelijke oevers zijn breed en lopen flauw af. Hierdoor bieden ze meer ruimte voor water dan watergangen met traditionele steile oevers.

Kaart waterstanden

Wil je weten hoe hoog (of laag) het water in sloten en vaarten staat? Bekijk onze interactieve kaart Waterstanden.

Film Voldoende water

Loading the player

Peilbesluiten

Over de hoeveelheid water in sloten, maakt het waterschap afspraken. Afspraken over het waterpeil in een sloot, zijn het resultaat van een zorgvuldig doorlopen proces met belanghebbenden. De uitkomst hiervan is een peilbesluit. Zie Peilbesluiten.

Waterplannen en toetsing ruimtelijke plannen gemeenten

Het waterschap en gemeenten werken samen aan (water)plannen. Door uitbreiding van dorpen en steden komt er meer verhard oppervlak. Regenwater stroomt hierdoor sneller weg. Dit kan wateroverlast opleveren. Het waterschap toetst ruimtelijke plannen van gemeenten op het aanleggen van extra opvang voor regenwater. Zie Waterplannen.

Lees meer over

Voldoende water