Waterschapsbelasting

Elk jaar ontvangt u van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) een aanslagbiljet voor lokale belastingen. Een deel daarvan is waterschapsbelasting.

Tarieven

Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent, huiseigenaar of een bedrijf heeft. Informatie hierover vindt u op de website van Belastingsamenwerking Rivierenland: www.bsr.nl.

Voor al uw vragen over de waterschapsbelastingen, aangifte, kwijtschelding enzovoorts kunt u contact opnemen met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR):

Adresgegevens BSR

In dit digitaal loket kunt u snel en gemakkelijk:

  • bezwaar maken
  • automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • kwijtschelding aanvragen
  • aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen

 Waar betaalt u belasting voor?

U betaalt watersysteemheffing voor:

Bescherming tegen overstromingen

Zonder dijken en kades zou het rivierengebied regelmatig onder water lopen. Het waterschap zorgt ervoor dat de dijken sterk genoeg zijn, zodat u kunt wonen en werken in dit mooie maar kwetsbare gebied. Ook in 2017 voeren wij grote dijkverbeteringsprojecten uit. We gebruiken daarbij de nieuwste technieken. Dit levert niet alleen meer veiligheid op maar ook behoud van landschap en besparing van kosten.

Meer informatie over dijkversterkingen

Het juiste waterpeil in sloten en andere wateren

Met stuwen en gemalen zorgt het waterschap voor een waterpeil dat past bij het gebruik van het gebied. Bij hevige regenval pompen we het water zo snel mogelijk weg. In tijden van droogte voeren we voldoende water aan. In 2017 nemen we extra maatregelen om de kans op wateroverlast na hevige regenval te beperken. Bijvoorbeeld door de aanleg van gebieden waar regenwater tijdelijk kan worden opgevangen.

stuw

Meer informatie over waterbeheer

Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater

Schoon water draagt bij aan een goede leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Daarom baggeren we regelmatig sloten, singels en grachten. Bovendien letten we erop dat het water niet vervuild raakt met schadelijke stoffen. Ook in 2017 leggen we vispassages en natuurvriendelijke oevers aan. Deze maatregelen dragen bij aan een evenwichtig leefmilieu voor planten en dieren. Dat komt de waterkwaliteit ten goede.

Meer informatie over beheer waterkwaliteit

U betaalt zuiveringsheffing voor:

Zuivering van het afvalwater

Het afvalwater dat u door gootsteen of toilet spoelt, komt terecht in een zuiveringsinstallatie van het waterschap. Daar wordt het in 24 uur schoongemaakt. Met nieuwe technieken en verdere automatisering besparen we kosten. Daarnaast gebruiken we steeds vaker afvalwater als bron voor energie en grondstoffen. Dit is goed voor het milieu. In 2017 gaat het waterschap nog meer energie opwekken uit het slib dat na de zuivering overblijft.

Meer informatie over zuiveren roolwater

U betaalt wegenheffing voor:

Onderhoud aan wegen

Woont u in de Alblasserwaard of de Vijfheerenlanden? Dan betaalt u wegenheffing aan het waterschap. Dit is voor onderhoud aan polderwegen buiten de bebouwde kom. In de rest van het rivierengebied zorgen andere overheden voor het wegbeheer.

weg

Meer informatie over wegenbeheer