Achtergrond verkiezingen

8 maart 2018 Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Deze zijn sinds 2015 tegelijkertijd met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten. Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van dit waterschap kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie er straks in het bestuur van Waterschap Rivierenland zitten. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Waterschappen in Nederland

Van oudsher zorgen de waterschappen namens de bewoners van een bepaald gebied voor de waterhuishouding en veilige dijken. Zo zorgen zij voor het beheer en onderhoud van de dijken in dat gebied, het juiste waterpeil in sloten en andere wateren en voor het zuiveren van afvalwater. Momenteel zijn er 21 waterschappen. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het waterschap.

Waterschapsverkiezingen vinden elke 4 jaar plaats. Inwoners kiezen dan de leden van de categorie 'ingezetenen' van het algemeen bestuur. Naast de categorie 'ingezetenen' zijn in elk waterschapsbestuur de bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen vertegenwoordigd via zogenaamde geborgde zetels. Geborgde zetels worden niet gekozen via de waterschapsverkiezingen. De colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten organiseren samen met de waterschappen de verkiezingen.