Onafhankelijke mediator

Daar waar contacten tussen het waterschap en partners tot stand komen, zijn meningsverschillen mogelijk. Bij het waterschap gaat het om conflicten met burgers, bedrijven en andere overheden, te denken valt aan zienswijzen, bezwaarschriften en klachten. Dit hoeft niet altijd te leiden tot conflicten waarin juridische instrumenten worden ingezet. De oplossingsgerichte aanpak kan zorgen voor een oplossing van het conflict. Ook mediation kan in de oplossingsgerichte aanpak worden ingezet.

Mediation is het door partijen zelf gezamenlijk oplossen van hun conflict(en) met behulp van een onafhankelijke derde, de mediator. Bij mediation staan de belangen van de partijen centraal, ook de niet-juridische. De mediator begeleidt de gesprekken zodanig dat de partijen tot overeenstemming kunnen komen.

Het waterschap heeft een MfN-mediator in dienst die wordt ingezet als het waterschap wil deelnemen aan een mediation. Een uitgangspunt van mediation is dat de mediator onafhankelijk is. Aangezien de mediator in dienst is van het waterschap, kan de onafhankelijkheid van de mediator een punt van discussie zijn. Dat hoeft echter niet, want waar het in een mediation vooral om gaat, is het vertrouwen tussen mediator en partijen. Dit is meer een intrinsieke kwestie, verankerd in de persoon van de mediator.

Dit betekent wel dat de voorwaarden waaronder het onafhankelijk functioneren van de mediator mogelijk is, goed geborgd moeten worden. Denk daarbij aan: instemming van de betrokken partijen, het goed regelen van de gezagsverhouding tussen de werkgever en de interne mediator en tenslotte zorgen dat de mediator zowel inhoudelijk als procesmatig geen rol bij de kwestie heeft gespeeld.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 6 maart 2018 het statuut voor de interne mediator vastgesteld. Het statuut geeft inzicht in de verhouding tussen de werkgever en de mediator. In het statuut is onder andere opgenomen dat de mediator voor de uitvoering, het verloop en het resultaat van de individuele mediation geen verantwoording aan de werkgever is verschuldigd. Met deze bepaling wordt de onafhankelijkheid van de mediator vastgelegd.