Regelen en aanvragen

Hier vindt u een overzicht van diensten van het waterschap. Heeft u een watervergunning nodig? Of wilt u een zienswijze indienen tegen een ontwerpbesluit van het waterschap? Hier bent u aan het goede adres.

Calamiteiten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via T, (0344) 64 90 90. Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste lozingen.

Vergunningen

Bewoners bij dijkhuis

Als u iets wilt maken of doen in of bij water, een waterkering of een weg van het waterschap, heeft u mogelijk een vergunning nodig.

Vergunningen

Watertoets

Foto van waterberging

De watertoets is verplicht voor overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

Watertoets

Varen

Foto vaartuig

Voor gemotoriseerd (varen) op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard is toestemming nodig van het waterschap.

Varen

Bezwaar

Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Bezwaar

Klacht

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen.

Klacht

Vergoeding van nadeel

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Dan kunt u vergoeding aanvragen.

Vergoeding van nadeel

Uitgifte dijkpercelen

Foto talud dijk

Ook in 2018 geeft Waterschap Rivierenland weer dijkhellingen uit in het Rivierengebied.

Uitgifte dijkpercelen 2018

Gastlessen en excursies

Foto van deelnemers gastles Het Water komt

Waterschap Rivierenland biedt excursies, veldbezoeken en gastlessen aan. Rond het thema dijken, maar ook over waterzuivering en waterkwaliteit.

Leren over water

Overzicht diensten

Overzicht producten en diensten van het waterschap.

Producten en diensten